{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/31 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9706052
مهلت پاسخ: 1397/7/1 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌
سوال :

قیمت پایانی سهام صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ با نماد چکاوه  در پایان معاملات چهارشنبه 4 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 175165
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3400 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3400
گزینه {{1+1}}: 3201 تا 3400 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3201 تا 3400
گزینه {{2+1}}: 3001 تا 3200 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3001 تا 3200
گزینه {{3+1}}: 2801 تا 3000 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2801 تا 3000
گزینه {{4+1}}: 2600 تا 2800 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2600 تا 2800
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2600 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2600
پیش بینی قیمت پایانی سهام صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 175165
سوال :

قیمت پایانی سهام صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ با نماد چکاوه  در پایان معاملات چهارشنبه 4 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3400
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3400
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3400 2.12 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3201 تا 3400 3.99 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3001 تا 3200 7.36 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2801 تا 3000 13.97 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2600 تا 2800 33.02 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2600 25.02 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 175165
سوال :

قیمت پایانی سهام صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ با نماد چکاوه  در پایان معاملات چهارشنبه 4 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3400
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3400
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3400 2.12 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3400 2.12 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3400 2.12
گزینه {{1+1}}: 3201 تا 3400 3.99 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3201 تا 3400 3.99 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3201 تا 3400 3.99
گزینه {{2+1}}: 3001 تا 3200 7.36 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3001 تا 3200 7.36 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3001 تا 3200 7.36
گزینه {{3+1}}: 2801 تا 3000 13.97 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2801 تا 3000 13.97 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2801 تا 3000 13.97
گزینه {{4+1}}: 2600 تا 2800 33.02 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2600 تا 2800 33.02 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2600 تا 2800 33.02
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2600 25.02 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2600 25.02 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2600 25.02
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 175165
سوال :

قیمت پایانی سهام صنايع‌كاغذسازي‌كاوه‌ با نماد چکاوه  در پایان معاملات چهارشنبه 4 مهر در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 3400
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 3400
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3400 2.12 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3400 0
گزینه {{1+1}}: 3201 تا 3400 3.99 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3201 تا 3400 0
گزینه {{2+1}}: 3001 تا 3200 7.36 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3001 تا 3200 0
گزینه {{3+1}}: 2801 تا 3000 13.97 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2801 تا 3000 0
گزینه {{4+1}}: 2600 تا 2800 33.02 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2600 تا 2800 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2600 25.02 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2600 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}