{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/25 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9706048
مهلت پاسخ: 1397/6/26 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

معاملات آتی کالا
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر از ویژگی‌های معاملات آتی زعفران نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی زعفران با استفاده از آربیتراژ نیز می‌توان سود نمود؛ به اینصورت که میتوان زعفران را از بازار بورس اوراق بهادار خرید نمود و در بازار آتی به فروش رساند و از تفاوت قیمت این دو بازار به سود رسید. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی زعفران با استفاده از آربیتراژ نیز می‌توان سود نمود؛ به اینصورت که میتوان زعفران را از بازار بورس اوراق بهادار خرید نمود و در بازار آتی به فروش رساند و از تفاوت قیمت این دو بازار به سود رسید.
گزینه {{1+1}}: حساب عملیاتی قراردادهای آتی زعفران و سکه یکسان است و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حساب عملیاتی قراردادهای آتی زعفران و سکه یکسان است و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد.
گزینه {{2+1}}: این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید.
گزینه {{3+1}}: برای ورود به فرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران می‌بایست حداقل ۱۰ قرارداد داشت. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برای ورود به فرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران می‌بایست حداقل ۱۰ قرارداد داشت.
معاملات آتی کالا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر از ویژگی‌های معاملات آتی زعفران نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید.
پاسخ صحیح:
این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی زعفران با استفاده از آربیتراژ نیز می‌توان سود نمود؛ به اینصورت که میتوان زعفران را از بازار بورس اوراق بهادار خرید نمود و در بازار آتی به فروش رساند و از تفاوت قیمت این دو بازار به سود رسید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حساب عملیاتی قراردادهای آتی زعفران و سکه یکسان است و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای ورود به فرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران می‌بایست حداقل ۱۰ قرارداد داشت. 0 پاسخ صحیح
معاملات آتی کالا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر از ویژگی‌های معاملات آتی زعفران نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی زعفران با استفاده از آربیتراژ نیز می‌توان سود نمود؛ به اینصورت که میتوان زعفران را از بازار بورس اوراق بهادار خرید نمود و در بازار آتی به فروش رساند و از تفاوت قیمت این دو بازار به سود رسید. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی زعفران با استفاده از آربیتراژ نیز می‌توان سود نمود؛ به اینصورت که میتوان زعفران را از بازار بورس اوراق بهادار خرید نمود و در بازار آتی به فروش رساند و از تفاوت قیمت این دو بازار به سود رسید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی زعفران با استفاده از آربیتراژ نیز می‌توان سود نمود؛ به اینصورت که میتوان زعفران را از بازار بورس اوراق بهادار خرید نمود و در بازار آتی به فروش رساند و از تفاوت قیمت این دو بازار به سود رسید. 0
گزینه {{1+1}}: حساب عملیاتی قراردادهای آتی زعفران و سکه یکسان است و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حساب عملیاتی قراردادهای آتی زعفران و سکه یکسان است و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حساب عملیاتی قراردادهای آتی زعفران و سکه یکسان است و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید. 0
گزینه {{3+1}}: برای ورود به فرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران می‌بایست حداقل ۱۰ قرارداد داشت. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برای ورود به فرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران می‌بایست حداقل ۱۰ قرارداد داشت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای ورود به فرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران می‌بایست حداقل ۱۰ قرارداد داشت. 0
این سوال لغو شده است.

معاملات آتی کالا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر از ویژگی‌های معاملات آتی زعفران نیست؟

پاسخ شما صحیح است
این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید.
پاسخ شما صحیح است
این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی زعفران با استفاده از آربیتراژ نیز می‌توان سود نمود؛ به اینصورت که میتوان زعفران را از بازار بورس اوراق بهادار خرید نمود و در بازار آتی به فروش رساند و از تفاوت قیمت این دو بازار به سود رسید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در بازار آتی زعفران با استفاده از آربیتراژ نیز می‌توان سود نمود؛ به اینصورت که میتوان زعفران را از بازار بورس اوراق بهادار خرید نمود و در بازار آتی به فروش رساند و از تفاوت قیمت این دو بازار به سود رسید. 0
گزینه {{1+1}}: حساب عملیاتی قراردادهای آتی زعفران و سکه یکسان است و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حساب عملیاتی قراردادهای آتی زعفران و سکه یکسان است و حساب مجزایی برای هر یک وجود ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این بازار یکطرفه است؛ یعنی بدون داشتن زعفران نمی‌توان در این بازارمعامله کرد و به سود رسید. 0
گزینه {{3+1}}: برای ورود به فرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران می‌بایست حداقل ۱۰ قرارداد داشت. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برای ورود به فرایند تحویل قراردادهای آتی زعفران می‌بایست حداقل ۱۰ قرارداد داشت. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}