{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/24 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9706045
مهلت پاسخ: 1397/6/25 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پشم‌شيشه‌ايران‌
سوال :

قیمت پایانی سهام پشم‌شيشه‌ايران‌ با نماد کپشیر در پایان معاملات سه شنبه 27شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 166311
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900
گزینه {{1+1}}: 4701 تا 4900 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4701 تا 4900
گزینه {{2+1}}: 4501 تا 4700 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4501 تا 4700
گزینه {{3+1}}: 4301 تا 4500 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4301 تا 4500
گزینه {{4+1}}: 4100 تا 4300 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 4100 تا 4300
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4100 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4100
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پشم‌شيشه‌ايران‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 166311
سوال :

قیمت پایانی سهام پشم‌شيشه‌ايران‌ با نماد کپشیر در پایان معاملات سه شنبه 27شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از 4900
پاسخ صحیح:
بالاتر از 4900
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 2.26 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4701 تا 4900 3.66 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4501 تا 4700 6.75 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4301 تا 4500 13.63 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4100 تا 4300 23.89 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4100 48.49 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پشم‌شيشه‌ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 166311
سوال :

قیمت پایانی سهام پشم‌شيشه‌ايران‌ با نماد کپشیر در پایان معاملات سه شنبه 27شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 4900
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 4900
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 2.26 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 2.26 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 2.26
گزینه {{1+1}}: 4701 تا 4900 3.66 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4701 تا 4900 3.66 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4701 تا 4900 3.66
گزینه {{2+1}}: 4501 تا 4700 6.75 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4501 تا 4700 6.75 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4501 تا 4700 6.75
گزینه {{3+1}}: 4301 تا 4500 13.63 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4301 تا 4500 13.63 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4301 تا 4500 13.63
گزینه {{4+1}}: 4100 تا 4300 23.89 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 4100 تا 4300 23.89 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4100 تا 4300 23.89
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4100 48.49 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4100 48.49 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4100 48.49
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پشم‌شيشه‌ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 166311
سوال :

قیمت پایانی سهام پشم‌شيشه‌ايران‌ با نماد کپشیر در پایان معاملات سه شنبه 27شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 4900
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 4900
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 2.26 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4900 0
گزینه {{1+1}}: 4701 تا 4900 3.66 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4701 تا 4900 0
گزینه {{2+1}}: 4501 تا 4700 6.75 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4501 تا 4700 0
گزینه {{3+1}}: 4301 تا 4500 13.63 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4301 تا 4500 0
گزینه {{4+1}}: 4100 تا 4300 23.89 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4100 تا 4300 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4100 48.49 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4100 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}