{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/24 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9706044
مهلت پاسخ: 1397/6/25 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه دارویی سبحان
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه دارويي سبحان با نماد دسبحا در پایان معاملات سه شنبه 27شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 164338
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900
گزینه {{1+1}}: 3751 تا 3900 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3751 تا 3900
گزینه {{2+1}}: 3601 تا 3750 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3601 تا 3750
گزینه {{3+1}}: 3451 تا 3600 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 3451 تا 3600
گزینه {{4+1}}: 3300 تا 3450 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 3300 تا 3450
گزینه {{5+1}}: کمتر از 3300 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 3300
پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه دارویی سبحان
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 164338
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه دارويي سبحان با نماد دسبحا در پایان معاملات سه شنبه 27شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3900
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3900
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 2.17 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3751 تا 3900 3.91 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3601 تا 3750 7.52 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3451 تا 3600 12.18 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3300 تا 3450 23.14 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 3300 40.83 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه دارویی سبحان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 164338
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه دارويي سبحان با نماد دسبحا در پایان معاملات سه شنبه 27شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3900
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3900
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 2.17 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 2.17 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 2.17
گزینه {{1+1}}: 3751 تا 3900 3.91 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3751 تا 3900 3.91 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3751 تا 3900 3.91
گزینه {{2+1}}: 3601 تا 3750 7.52 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3601 تا 3750 7.52 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3601 تا 3750 7.52
گزینه {{3+1}}: 3451 تا 3600 12.18 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 3451 تا 3600 12.18 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3451 تا 3600 12.18
گزینه {{4+1}}: 3300 تا 3450 23.14 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 3300 تا 3450 23.14 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3300 تا 3450 23.14
گزینه {{5+1}}: کمتر از 3300 40.83 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 3300 40.83 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 3300 40.83
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام گروه دارویی سبحان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 164338
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه دارويي سبحان با نماد دسبحا در پایان معاملات سه شنبه 27شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 3900
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 3900
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 2.17 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 0
گزینه {{1+1}}: 3751 تا 3900 3.91 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3751 تا 3900 0
گزینه {{2+1}}: 3601 تا 3750 7.52 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3601 تا 3750 0
گزینه {{3+1}}: 3451 تا 3600 12.18 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3451 تا 3600 0
گزینه {{4+1}}: 3300 تا 3450 23.14 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3300 تا 3450 0
گزینه {{5+1}}: کمتر از 3300 40.83 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 3300 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}