{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/21 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9706040
مهلت پاسخ: 1397/6/22 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

اوراق تسهیلات مسکن
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص اوراق تسهیلات مسکن یا تسه درست نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هزینه کارمزد خرید اوراق تسه 0.49 درصد و هزینه کارمزد فروش 0.24 درصد است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هزینه کارمزد خرید اوراق تسه 0.49 درصد و هزینه کارمزد فروش 0.24 درصد است.
گزینه {{1+1}}: برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند.
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی هر برگ اوراق تسه 5 میلیون ریال است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی هر برگ اوراق تسه 5 میلیون ریال است.
گزینه {{3+1}}: مدت اعتبار اوراق تسه 2 سال است اما در صورت صلاحدید قابلیت تمدید یک دوره 6 ماهه را دارا است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مدت اعتبار اوراق تسه 2 سال است اما در صورت صلاحدید قابلیت تمدید یک دوره 6 ماهه را دارا است.
اوراق تسهیلات مسکن
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص اوراق تسهیلات مسکن یا تسه درست نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند.
پاسخ صحیح:
برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: هزینه کارمزد خرید اوراق تسه 0.49 درصد و هزینه کارمزد فروش 0.24 درصد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی هر برگ اوراق تسه 5 میلیون ریال است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مدت اعتبار اوراق تسه 2 سال است اما در صورت صلاحدید قابلیت تمدید یک دوره 6 ماهه را دارا است. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

با توجه به مطلب اوراق گواهی تسهیلات مسکن در بورس در بآشگاه مشتریان آگاه، اوراق تسهیلات مسکن از ۲ تا ۴ ماه بعد از تاریخ خرید قابل فروش نیستند و ناظر آنها تا پایان محدودیت فروش، شرکت فرابورس باقی می‌¬ماند و در این مدت ناظر غیرقابل تغییر است. پس از گذشت این مدت می‌¬توان، با تغییر ناظر  این اوراق را در هر کارگزاری به فروش رساند. البته این محدودیت برای نمادهایی که کمتر از ۴ ماه از اعتبار آنها باقی مانده، اعمال نمی‌شود. در نتیجه گزینه دو این سوال نادرست بوده و جواب سوال گزینه جواب  این مورد است. 

با توجه به ابهامات مطرح شده درخصوص گزینه 4، همان‌طور که در مطلب بالا ذکر شده است مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. در نتیجه این اوراق از نظر تمدید اعتبار 3 حالت خواهند داشت: 

1- اعتبار این اوراق تمدید نمی‌شود.

2- اعتبار این اوراق برای 1 دوره تمدید می‌شود.

3- اعتبار این اوراق برای 2 دوره تمدید خواهد شد. 

در نتیجه تمدید اعتبار برای 1 دوره 6 ماهه، عبارت درستی بوده و در این گزینه تعداد دوره‌های تمدید اعتبار محدود نشده است.

اوراق تسهیلات مسکن
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص اوراق تسهیلات مسکن یا تسه درست نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هزینه کارمزد خرید اوراق تسه 0.49 درصد و هزینه کارمزد فروش 0.24 درصد است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هزینه کارمزد خرید اوراق تسه 0.49 درصد و هزینه کارمزد فروش 0.24 درصد است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هزینه کارمزد خرید اوراق تسه 0.49 درصد و هزینه کارمزد فروش 0.24 درصد است. 0
گزینه {{1+1}}: برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی هر برگ اوراق تسه 5 میلیون ریال است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی هر برگ اوراق تسه 5 میلیون ریال است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی هر برگ اوراق تسه 5 میلیون ریال است. 0
گزینه {{3+1}}: مدت اعتبار اوراق تسه 2 سال است اما در صورت صلاحدید قابلیت تمدید یک دوره 6 ماهه را دارا است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: مدت اعتبار اوراق تسه 2 سال است اما در صورت صلاحدید قابلیت تمدید یک دوره 6 ماهه را دارا است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مدت اعتبار اوراق تسه 2 سال است اما در صورت صلاحدید قابلیت تمدید یک دوره 6 ماهه را دارا است. 0
پاسخ تشریحی :

با توجه به مطلب اوراق گواهی تسهیلات مسکن در بورس در بآشگاه مشتریان آگاه، اوراق تسهیلات مسکن از ۲ تا ۴ ماه بعد از تاریخ خرید قابل فروش نیستند و ناظر آنها تا پایان محدودیت فروش، شرکت فرابورس باقی می‌¬ماند و در این مدت ناظر غیرقابل تغییر است. پس از گذشت این مدت می‌¬توان، با تغییر ناظر  این اوراق را در هر کارگزاری به فروش رساند. البته این محدودیت برای نمادهایی که کمتر از ۴ ماه از اعتبار آنها باقی مانده، اعمال نمی‌شود. در نتیجه گزینه دو این سوال نادرست بوده و جواب سوال گزینه جواب  این مورد است. 

با توجه به ابهامات مطرح شده درخصوص گزینه 4، همان‌طور که در مطلب بالا ذکر شده است مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. در نتیجه این اوراق از نظر تمدید اعتبار 3 حالت خواهند داشت: 

1- اعتبار این اوراق تمدید نمی‌شود.

2- اعتبار این اوراق برای 1 دوره تمدید می‌شود.

3- اعتبار این اوراق برای 2 دوره تمدید خواهد شد. 

در نتیجه تمدید اعتبار برای 1 دوره 6 ماهه، عبارت درستی بوده و در این گزینه تعداد دوره‌های تمدید اعتبار محدود نشده است.

این سوال لغو شده است.

اوراق تسهیلات مسکن
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص اوراق تسهیلات مسکن یا تسه درست نیست؟

پاسخ شما صحیح است
برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند.
پاسخ شما صحیح است
برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هزینه کارمزد خرید اوراق تسه 0.49 درصد و هزینه کارمزد فروش 0.24 درصد است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هزینه کارمزد خرید اوراق تسه 0.49 درصد و هزینه کارمزد فروش 0.24 درصد است. 0
گزینه {{1+1}}: برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برای جلوگیری از نوسانان‌گیری های احتمالی همه اوراق تسه از 2 تا 4 ماه بعد از خرید قابل فروش نیستند. 0
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی هر برگ اوراق تسه 5 میلیون ریال است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ارزش اسمی هر برگ اوراق تسه 5 میلیون ریال است. 0
گزینه {{3+1}}: مدت اعتبار اوراق تسه 2 سال است اما در صورت صلاحدید قابلیت تمدید یک دوره 6 ماهه را دارا است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: مدت اعتبار اوراق تسه 2 سال است اما در صورت صلاحدید قابلیت تمدید یک دوره 6 ماهه را دارا است. 0
پاسخ تشریحی :

با توجه به مطلب اوراق گواهی تسهیلات مسکن در بورس در بآشگاه مشتریان آگاه، اوراق تسهیلات مسکن از ۲ تا ۴ ماه بعد از تاریخ خرید قابل فروش نیستند و ناظر آنها تا پایان محدودیت فروش، شرکت فرابورس باقی می‌¬ماند و در این مدت ناظر غیرقابل تغییر است. پس از گذشت این مدت می‌¬توان، با تغییر ناظر  این اوراق را در هر کارگزاری به فروش رساند. البته این محدودیت برای نمادهایی که کمتر از ۴ ماه از اعتبار آنها باقی مانده، اعمال نمی‌شود. در نتیجه گزینه دو این سوال نادرست بوده و جواب سوال گزینه جواب  این مورد است. 

با توجه به ابهامات مطرح شده درخصوص گزینه 4، همان‌طور که در مطلب بالا ذکر شده است مدت اعتبار اوراق تسه حداکثر تا دو دوره شش ماهه قابل تمدید است. در نتیجه این اوراق از نظر تمدید اعتبار 3 حالت خواهند داشت: 

1- اعتبار این اوراق تمدید نمی‌شود.

2- اعتبار این اوراق برای 1 دوره تمدید می‌شود.

3- اعتبار این اوراق برای 2 دوره تمدید خواهد شد. 

در نتیجه تمدید اعتبار برای 1 دوره 6 ماهه، عبارت درستی بوده و در این گزینه تعداد دوره‌های تمدید اعتبار محدود نشده است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}