{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/17 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9706032
مهلت پاسخ: 1397/6/18 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر
سوال :

قیمت پایانی سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر با نماد وبشهردر پایان معاملات چهارشنبه 21 شهریور  در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 146179
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1820 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1820
گزینه {{1+1}}: 1741 - 1820 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1741 - 1820
گزینه {{2+1}}: 1661 تا 1740 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1661 تا 1740
گزینه {{3+1}}: 1581 تا 1660 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1581 تا 1660
گزینه {{4+1}}: 1500 تا 1580 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1500 تا 1580
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1500 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1500
پیش بینی قیمت پایانی سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 146179
سوال :

قیمت پایانی سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر با نماد وبشهردر پایان معاملات چهارشنبه 21 شهریور  در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1820
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1820
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1820 2.91 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1741 - 1820 3.06 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1661 تا 1740 5.69 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1581 تا 1660 11.34 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1500 تا 1580 23.87 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1500 42.74 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 146179
سوال :

قیمت پایانی سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر با نماد وبشهردر پایان معاملات چهارشنبه 21 شهریور  در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1820
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1820
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1820 2.91 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1820 2.91 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1820 2.91
گزینه {{1+1}}: 1741 - 1820 3.06 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1741 - 1820 3.06 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1741 - 1820 3.06
گزینه {{2+1}}: 1661 تا 1740 5.69 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1661 تا 1740 5.69 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1661 تا 1740 5.69
گزینه {{3+1}}: 1581 تا 1660 11.34 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1581 تا 1660 11.34 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1581 تا 1660 11.34
گزینه {{4+1}}: 1500 تا 1580 23.87 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1500 تا 1580 23.87 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1500 تا 1580 23.87
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1500 42.74 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1500 42.74 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1500 42.74
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 146179
سوال :

قیمت پایانی سهام توسعه‌ صنايع‌ بهشهر با نماد وبشهردر پایان معاملات چهارشنبه 21 شهریور  در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1820
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1820
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1820 2.91 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1820 0
گزینه {{1+1}}: 1741 - 1820 3.06 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1741 - 1820 0
گزینه {{2+1}}: 1661 تا 1740 5.69 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1661 تا 1740 0
گزینه {{3+1}}: 1581 تا 1660 11.34 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1581 تا 1660 0
گزینه {{4+1}}: 1500 تا 1580 23.87 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1500 تا 1580 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1500 42.74 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1500 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}