{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/17 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9706031
مهلت پاسخ: 1397/6/18 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد معاملاتی لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌ با نماد پترول در پایان معاملات چهارشنبه 21 شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 58
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 576
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520
گزینه {{1+1}}: 1421 تا 1520 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1421 تا 1520
گزینه {{2+1}}: 1321 تا 1420 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1321 تا 1420
گزینه {{3+1}}: 1221 تا 1320 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1221 تا 1320
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1220 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1220
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1120 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1120
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد معاملاتی لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 58
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 576
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌ با نماد پترول در پایان معاملات چهارشنبه 21 شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1421 تا 1520 2.30 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1321 تا 1420 3.29 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1221 تا 1320 11.29 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1220 5.76 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1120 0 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد معاملاتی لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 58
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 576
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌ با نماد پترول در پایان معاملات چهارشنبه 21 شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0
گزینه {{1+1}}: 1421 تا 1520 2.30 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1421 تا 1520 2.30 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1421 تا 1520 2.30
گزینه {{2+1}}: 1321 تا 1420 3.29 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1321 تا 1420 3.29 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1321 تا 1420 3.29
گزینه {{3+1}}: 1221 تا 1320 11.29 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1221 تا 1320 11.29 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1221 تا 1320 11.29
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1220 5.76 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1220 5.76 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1220 5.76
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1120 0 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1120 0 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1120 0
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد معاملاتی لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 58
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 576
سوال :

قیمت پایانی سهام گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌ با نماد پترول در پایان معاملات چهارشنبه 21 شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0
گزینه {{1+1}}: 1421 تا 1520 2.30 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1421 تا 1520 0
گزینه {{2+1}}: 1321 تا 1420 3.29 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1321 تا 1420 0
گزینه {{3+1}}: 1221 تا 1320 11.29 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1221 تا 1320 0
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1220 5.76 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1220 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1120 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1120 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}