{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/17 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9706028
مهلت پاسخ: 1397/6/18 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري‌توكافولاد‌
سوال :

قیمت پایانی سهام سرمايه‌گذاري‌توكافولاد‌ با نماد وتوکا در پایان معاملات چهارشنبه21 شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142046
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1440 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1440
گزینه {{1+1}}: 1361 تا 1440 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1361 تا 1440
گزینه {{2+1}}: 1281 تا 1360 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1281 تا 1360
گزینه {{3+1}}: 1201 تا1280 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1201 تا1280
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1200 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1200
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1120 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1120
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري‌توكافولاد‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142046
سوال :

قیمت پایانی سهام سرمايه‌گذاري‌توكافولاد‌ با نماد وتوکا در پایان معاملات چهارشنبه21 شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1440
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1440
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1440 6.05 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1361 تا 1440 4.14 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1281 تا 1360 3.24 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1201 تا1280 5.33 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1200 15.38 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1120 31.08 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري‌توكافولاد‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142046
سوال :

قیمت پایانی سهام سرمايه‌گذاري‌توكافولاد‌ با نماد وتوکا در پایان معاملات چهارشنبه21 شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1440
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 1440
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1440 6.05 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1440 6.05 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1440 6.05
گزینه {{1+1}}: 1361 تا 1440 4.14 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1361 تا 1440 4.14 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1361 تا 1440 4.14
گزینه {{2+1}}: 1281 تا 1360 3.24 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1281 تا 1360 3.24 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1281 تا 1360 3.24
گزینه {{3+1}}: 1201 تا1280 5.33 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1201 تا1280 5.33 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1201 تا1280 5.33
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1200 15.38 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1200 15.38 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1200 15.38
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1120 31.08 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1120 31.08 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1120 31.08
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌گذاري‌توكافولاد‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142046
سوال :

قیمت پایانی سهام سرمايه‌گذاري‌توكافولاد‌ با نماد وتوکا در پایان معاملات چهارشنبه21 شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

 

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1440
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 1440
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1440 6.05 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1440 0
گزینه {{1+1}}: 1361 تا 1440 4.14 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1361 تا 1440 0
گزینه {{2+1}}: 1281 تا 1360 3.24 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1281 تا 1360 0
گزینه {{3+1}}: 1201 تا1280 5.33 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1201 تا1280 0
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1200 15.38 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1120 تا 1200 0
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1120 31.08 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1120 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}