{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/12 طراح سوال: حامد تیکنی کد سوال: 9706021
مهلت پاسخ: 1397/6/13 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

نرم افزار معاملات بر خط آساتریدر آگاه
سوال :

کدام گزینه در خصوص تعریف انواع سفارشات در نرم افزار معاملات بر خط آساتریدر آگاه صحیح نیست؟‌
راهنمای نرم افزار معاملات برخط آساتریدرآگاه (نسخه جدید)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری است که که در هسته بورس ثبت شده ولی هنوز به طور کامل انجام نشده است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری است که که در هسته بورس ثبت شده ولی هنوز به طور کامل انجام نشده است.
گزینه {{1+1}}: سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری است که ممکن است منجربه معامله شده یا نشده و یا باخطا مواجه شده باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری است که ممکن است منجربه معامله شده یا نشده و یا باخطا مواجه شده باشد.
گزینه {{2+1}}: سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده است ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده است ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است.
گزینه {{3+1}}: هیچکدام پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچکدام
نرم افزار معاملات بر خط آساتریدر آگاه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص تعریف انواع سفارشات در نرم افزار معاملات بر خط آساتریدر آگاه صحیح نیست؟‌
راهنمای نرم افزار معاملات برخط آساتریدرآگاه (نسخه جدید)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
هیچکدام
پاسخ صحیح:
هیچکدام
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری است که که در هسته بورس ثبت شده ولی هنوز به طور کامل انجام نشده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری است که ممکن است منجربه معامله شده یا نشده و یا باخطا مواجه شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده است ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچکدام 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری که در هسته بورس ثبت شده، ولی هنوز به‌طور کامل انجام نشده است. این گروه از سفارشات از نظر مهلت انجام هم، منقضی نشده‌اند. مشتری در این زبانه امکان ویرایش گروهی سفارشات ثبت شده در یک نماد را دارد.‌
سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری که در هسته بورس ثبت شده، ولی ممکن است منجر به معامله شده یا نشده باشند. سفارشاتی هم که با خطا مواجه شده‌اند، در این بخش قابل مشاهده است.
‌سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده، ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است. در این بخش مشتری امکان ویرایش گروهی سفارشات ثبت شده در یک نماد یا ارسال گروهی سفارشات در چند نماد را دارد.

نرم افزار معاملات بر خط آساتریدر آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص تعریف انواع سفارشات در نرم افزار معاملات بر خط آساتریدر آگاه صحیح نیست؟‌
راهنمای نرم افزار معاملات برخط آساتریدرآگاه (نسخه جدید)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هیچکدام
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
هیچکدام
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری است که که در هسته بورس ثبت شده ولی هنوز به طور کامل انجام نشده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری است که که در هسته بورس ثبت شده ولی هنوز به طور کامل انجام نشده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری است که که در هسته بورس ثبت شده ولی هنوز به طور کامل انجام نشده است. 0
گزینه {{1+1}}: سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری است که ممکن است منجربه معامله شده یا نشده و یا باخطا مواجه شده باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری است که ممکن است منجربه معامله شده یا نشده و یا باخطا مواجه شده باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری است که ممکن است منجربه معامله شده یا نشده و یا باخطا مواجه شده باشد. 0
گزینه {{2+1}}: سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده است ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده است ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده است ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است. 0
گزینه {{3+1}}: هیچکدام 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: هیچکدام 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچکدام 0
پاسخ تشریحی :

سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری که در هسته بورس ثبت شده، ولی هنوز به‌طور کامل انجام نشده است. این گروه از سفارشات از نظر مهلت انجام هم، منقضی نشده‌اند. مشتری در این زبانه امکان ویرایش گروهی سفارشات ثبت شده در یک نماد را دارد.‌
سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری که در هسته بورس ثبت شده، ولی ممکن است منجر به معامله شده یا نشده باشند. سفارشاتی هم که با خطا مواجه شده‌اند، در این بخش قابل مشاهده است.
‌سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده، ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است. در این بخش مشتری امکان ویرایش گروهی سفارشات ثبت شده در یک نماد یا ارسال گروهی سفارشات در چند نماد را دارد.

این سوال لغو شده است.

نرم افزار معاملات بر خط آساتریدر آگاه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص تعریف انواع سفارشات در نرم افزار معاملات بر خط آساتریدر آگاه صحیح نیست؟‌
راهنمای نرم افزار معاملات برخط آساتریدرآگاه (نسخه جدید)

پاسخ شما صحیح است
هیچکدام
پاسخ شما صحیح است
هیچکدام
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری است که که در هسته بورس ثبت شده ولی هنوز به طور کامل انجام نشده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری است که که در هسته بورس ثبت شده ولی هنوز به طور کامل انجام نشده است. 0
گزینه {{1+1}}: سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری است که ممکن است منجربه معامله شده یا نشده و یا باخطا مواجه شده باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری است که ممکن است منجربه معامله شده یا نشده و یا باخطا مواجه شده باشد. 0
گزینه {{2+1}}: سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده است ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده است ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است. 0
گزینه {{3+1}}: هیچکدام 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: هیچکدام 0
پاسخ تشریحی :

سفارشات فعال: شامل سفارشات روزانه مشتری که در هسته بورس ثبت شده، ولی هنوز به‌طور کامل انجام نشده است. این گروه از سفارشات از نظر مهلت انجام هم، منقضی نشده‌اند. مشتری در این زبانه امکان ویرایش گروهی سفارشات ثبت شده در یک نماد را دارد.‌
سفارشات روز: شامل کلیه سفارشات روزانه مشتری که در هسته بورس ثبت شده، ولی ممکن است منجر به معامله شده یا نشده باشند. سفارشاتی هم که با خطا مواجه شده‌اند، در این بخش قابل مشاهده است.
‌سفارشات در انتظار: این بخش شامل سفارشاتی است که مشتری در سامانه معاملاتی آساتریدرآگاه ایجاد کرده، ولی برای هسته بورس ارسال نکرده است. در این بخش مشتری امکان ویرایش گروهی سفارشات ثبت شده در یک نماد یا ارسال گروهی سفارشات در چند نماد را دارد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}