{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/11 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9706019
مهلت پاسخ: 1397/6/12 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

 کدامیک از گزینه های زیر جزو مزایا و ویژگی‌های اسناد خزانه اسلامی نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: خزانه‌داری کل کشور موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خزانه‌داری کل کشور موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند.
گزینه {{1+1}}: این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود.
گزینه {{2+1}}: این اوراق ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی هستند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این اوراق ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی هستند.
گزینه {{3+1}}: دارندگان این اوراق محدودیتی برای فروش ندارند و می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دارندگان این اوراق محدودیتی برای فروش ندارند و می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 کدامیک از گزینه های زیر جزو مزایا و ویژگی‌های اسناد خزانه اسلامی نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود.
پاسخ صحیح:
این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: خزانه‌داری کل کشور موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این اوراق ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارندگان این اوراق محدودیتی برای فروش ندارند و می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 کدامیک از گزینه های زیر جزو مزایا و ویژگی‌های اسناد خزانه اسلامی نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خزانه‌داری کل کشور موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: خزانه‌داری کل کشور موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خزانه‌داری کل کشور موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. 0
گزینه {{1+1}}: این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: این اوراق ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این اوراق ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این اوراق ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی هستند. 0
گزینه {{3+1}}: دارندگان این اوراق محدودیتی برای فروش ندارند و می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: دارندگان این اوراق محدودیتی برای فروش ندارند و می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارندگان این اوراق محدودیتی برای فروش ندارند و می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 کدامیک از گزینه های زیر جزو مزایا و ویژگی‌های اسناد خزانه اسلامی نیست؟

پاسخ شما صحیح است
این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود.
پاسخ شما صحیح است
این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: خزانه‌داری کل کشور موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: خزانه‌داری کل کشور موظف است پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کند. 0
گزینه {{1+1}}: این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: این اوراق عموما سررسید 2 ساله دارند و سود این اوراق به صورت میان دوره‌ای پرداخت می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: این اوراق ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این اوراق ابزاری مؤثر برای بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی و تنظیم حجم نقدینگی هستند. 0
گزینه {{3+1}}: دارندگان این اوراق محدودیتی برای فروش ندارند و می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: دارندگان این اوراق محدودیتی برای فروش ندارند و می‌توانند در هر زمان نسبت به فروش اوراق خود در بازار اقدام کنند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}