{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/10 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9706017
مهلت پاسخ: 1397/6/11 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو‌
سوال :

قیمت پایانی سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو‌ با نماد کچاد در پایان معاملات چهارشنبه 14 شهریور در کدام بازه قراره می‌گیرد؟ ‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 140023
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3800 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3800
گزینه {{1+1}}: 3671 تا 3800 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3671 تا 3800
گزینه {{2+1}}: 3541 تا 3670 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3541 تا 3670
گزینه {{3+1}}: 3411 تا 3540 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 3411 تا 3540
گزینه {{4+1}}: 3280 تا 3410 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 3280 تا 3410
گزینه {{5+1}}: پایین‌تر از 3280 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین‌تر از 3280
پیش بینی قیمت پایانی سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 140023
سوال :

قیمت پایانی سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو‌ با نماد کچاد در پایان معاملات چهارشنبه 14 شهریور در کدام بازه قراره می‌گیرد؟ ‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
3411 تا 3540
پاسخ صحیح:
3411 تا 3540
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3800 14.72 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3671 تا 3800 11.91 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3541 تا 3670 5.57 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3411 تا 3540 4.08 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3280 تا 3410 3.78 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین‌تر از 3280 6.30 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 140023
سوال :

قیمت پایانی سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو‌ با نماد کچاد در پایان معاملات چهارشنبه 14 شهریور در کدام بازه قراره می‌گیرد؟ ‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3411 تا 3540
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3411 تا 3540
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3800 14.72 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3800 14.72 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3800 14.72
گزینه {{1+1}}: 3671 تا 3800 11.91 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3671 تا 3800 11.91 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3671 تا 3800 11.91
گزینه {{2+1}}: 3541 تا 3670 5.57 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3541 تا 3670 5.57 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3541 تا 3670 5.57
گزینه {{3+1}}: 3411 تا 3540 4.08 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 3411 تا 3540 4.08 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3411 تا 3540 4.08
گزینه {{4+1}}: 3280 تا 3410 3.78 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 3280 تا 3410 3.78 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3280 تا 3410 3.78
گزینه {{5+1}}: پایین‌تر از 3280 6.30 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایین‌تر از 3280 6.30 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین‌تر از 3280 6.30
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 78
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 140023
سوال :

قیمت پایانی سهام معدني‌وصنعتي‌چادرملو‌ با نماد کچاد در پایان معاملات چهارشنبه 14 شهریور در کدام بازه قراره می‌گیرد؟ ‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
3411 تا 3540
پاسخ شما صحیح است
3411 تا 3540
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3800 14.72 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3800 0
گزینه {{1+1}}: 3671 تا 3800 11.91 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3671 تا 3800 0
گزینه {{2+1}}: 3541 تا 3670 5.57 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3541 تا 3670 0
گزینه {{3+1}}: 3411 تا 3540 4.08 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3411 تا 3540 0
گزینه {{4+1}}: 3280 تا 3410 3.78 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3280 تا 3410 0
گزینه {{5+1}}: پایین‌تر از 3280 6.30 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایین‌تر از 3280 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}