{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/4 طراح سوال: سید امیر انصاری کد سوال: 9706007
مهلت پاسخ: 1397/6/5 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در صورتی که نمادی در قیمت پایانی 250 تومان بسته شود و روز بعد با قیمت 262.5 تومان بازگشایی شود، بعد از بازگشایی کمترین قیمتی که سهام آن نماد می‌تواند در آن معامله شود چه مقدار است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 250 تومان پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 250 تومان
گزینه {{1+1}}: 249.3 تومان پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 249.3 تومان
گزینه {{2+1}}: 251.8 تومان پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 251.8 تومان
گزینه {{3+1}}: 248.1 تومان پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 248.1 تومان
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که نمادی در قیمت پایانی 250 تومان بسته شود و روز بعد با قیمت 262.5 تومان بازگشایی شود، بعد از بازگشایی کمترین قیمتی که سهام آن نماد می‌تواند در آن معامله شود چه مقدار است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
249.3 تومان
پاسخ صحیح:
249.3 تومان
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 249.3 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 251.8 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 248.1 تومان 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

وقتی نمادی بسته می‌شود، هنگام بازگشایی به صورت مجاز محقوظ و در حالت مچینگ قرار می‌گیرد. وقتی روی یک قیمت توافق صورت گرفت، نماد برای لحظه‌ای بسته می‌شود و مجدد روی آن قیمت یک بازه‌ی جدید +5 و 5 تعریف می‌شود.

بشته شدن نماد یا با دامنه باز است یا بسته که در هر صورت اگر قیمت پایانی 250 باشد، قیمت 262.5 برای بازگشایی در هر دوحالت وجود دارد. وقتی با قیمت 262.5 بازگشایی شود، نماد ممنوع شده و بازه 249.3 ( یعنی منفی 5 نسبت به 262.5) تا 275.6 (یعنی مثبت نسبت به 262.5) تعریف شد.

در نتیجه وقتی مجدد نماد مجاز می‌شود حداکثر تا قیمت 249.3 می‌تواند کاهش قیمت داشته باشد.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که نمادی در قیمت پایانی 250 تومان بسته شود و روز بعد با قیمت 262.5 تومان بازگشایی شود، بعد از بازگشایی کمترین قیمتی که سهام آن نماد می‌تواند در آن معامله شود چه مقدار است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
249.3 تومان
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
249.3 تومان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0
گزینه {{1+1}}: 249.3 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 249.3 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 249.3 تومان 0
گزینه {{2+1}}: 251.8 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 251.8 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 251.8 تومان 0
گزینه {{3+1}}: 248.1 تومان 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 248.1 تومان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 248.1 تومان 0
پاسخ تشریحی :

وقتی نمادی بسته می‌شود، هنگام بازگشایی به صورت مجاز محقوظ و در حالت مچینگ قرار می‌گیرد. وقتی روی یک قیمت توافق صورت گرفت، نماد برای لحظه‌ای بسته می‌شود و مجدد روی آن قیمت یک بازه‌ی جدید +5 و 5 تعریف می‌شود.

بشته شدن نماد یا با دامنه باز است یا بسته که در هر صورت اگر قیمت پایانی 250 باشد، قیمت 262.5 برای بازگشایی در هر دوحالت وجود دارد. وقتی با قیمت 262.5 بازگشایی شود، نماد ممنوع شده و بازه 249.3 ( یعنی منفی 5 نسبت به 262.5) تا 275.6 (یعنی مثبت نسبت به 262.5) تعریف شد.

در نتیجه وقتی مجدد نماد مجاز می‌شود حداکثر تا قیمت 249.3 می‌تواند کاهش قیمت داشته باشد.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتی که نمادی در قیمت پایانی 250 تومان بسته شود و روز بعد با قیمت 262.5 تومان بازگشایی شود، بعد از بازگشایی کمترین قیمتی که سهام آن نماد می‌تواند در آن معامله شود چه مقدار است؟

پاسخ شما صحیح است
249.3 تومان
پاسخ شما صحیح است
249.3 تومان
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 250 تومان 0
گزینه {{1+1}}: 249.3 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 249.3 تومان 0
گزینه {{2+1}}: 251.8 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 251.8 تومان 0
گزینه {{3+1}}: 248.1 تومان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 248.1 تومان 0
پاسخ تشریحی :

وقتی نمادی بسته می‌شود، هنگام بازگشایی به صورت مجاز محقوظ و در حالت مچینگ قرار می‌گیرد. وقتی روی یک قیمت توافق صورت گرفت، نماد برای لحظه‌ای بسته می‌شود و مجدد روی آن قیمت یک بازه‌ی جدید +5 و 5 تعریف می‌شود.

بشته شدن نماد یا با دامنه باز است یا بسته که در هر صورت اگر قیمت پایانی 250 باشد، قیمت 262.5 برای بازگشایی در هر دوحالت وجود دارد. وقتی با قیمت 262.5 بازگشایی شود، نماد ممنوع شده و بازه 249.3 ( یعنی منفی 5 نسبت به 262.5) تا 275.6 (یعنی مثبت نسبت به 262.5) تعریف شد.

در نتیجه وقتی مجدد نماد مجاز می‌شود حداکثر تا قیمت 249.3 می‌تواند کاهش قیمت داشته باشد.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}