{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/6/3 طراح سوال: سید امیر انصاری کد سوال: 9706003
مهلت پاسخ: 1397/6/4 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشیمی شازند
سوال :

قیمت پایانی سهام پتروشیمی شازند با نماد شاراک در پایان معاملات چهارشنبه 7شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 127295
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4581 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4581
گزینه {{1+1}}: از 4491 تا 4581 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 4491 تا 4581
گزینه {{2+1}}: از 4400 تا 4490 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 4400 تا 4490
گزینه {{3+1}}: از 4309 تا 4399 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 4309 تا 4399
گزینه {{4+1}}: از 4218 تا 4308 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 4218 تا 4308
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4218 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4218
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشیمی شازند
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 127295
سوال :

قیمت پایانی سهام پتروشیمی شازند با نماد شاراک در پایان معاملات چهارشنبه 7شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
از 4400 تا 4490
پاسخ صحیح:
از 4400 تا 4490
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4581 11.96 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4491 تا 4581 9.03 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 4400 تا 4490 7.02 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 4309 تا 4399 6.08 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 4218 تا 4308 5.33 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4218 3.21 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشیمی شازند
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 127295
سوال :

قیمت پایانی سهام پتروشیمی شازند با نماد شاراک در پایان معاملات چهارشنبه 7شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 4400 تا 4490
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
از 4400 تا 4490
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4581 11.96 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4581 11.96 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4581 11.96
گزینه {{1+1}}: از 4491 تا 4581 9.03 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 4491 تا 4581 9.03 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4491 تا 4581 9.03
گزینه {{2+1}}: از 4400 تا 4490 7.02 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از 4400 تا 4490 7.02 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 4400 تا 4490 7.02
گزینه {{3+1}}: از 4309 تا 4399 6.08 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: از 4309 تا 4399 6.08 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 4309 تا 4399 6.08
گزینه {{4+1}}: از 4218 تا 4308 5.33 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: از 4218 تا 4308 5.33 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 4218 تا 4308 5.33
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4218 3.21 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4218 3.21 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4218 3.21
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشیمی شازند
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 127295
سوال :

قیمت پایانی سهام پتروشیمی شازند با نماد شاراک در پایان معاملات چهارشنبه 7شهریور در کدام بازه قراره میگیرد؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
از 4400 تا 4490
پاسخ شما صحیح است
از 4400 تا 4490
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4581 11.96 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4581 0
گزینه {{1+1}}: از 4491 تا 4581 9.03 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4491 تا 4581 0
گزینه {{2+1}}: از 4400 تا 4490 7.02 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از 4400 تا 4490 0
گزینه {{3+1}}: از 4309 تا 4399 6.08 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: از 4309 تا 4399 0
گزینه {{4+1}}: از 4218 تا 4308 5.33 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: از 4218 تا 4308 0
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4218 3.21 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پایینتر از 4218 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}