{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/29 طراح سوال: علی میرزایی کد سوال: 9705052
مهلت پاسخ: 1397/5/30 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفاهیم تحلیل بنیادی
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به حوزه تحلیل بنیادین نیست ؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی اطلاعات بااهمیتی را برای ارزش گذاری سهام ارائه می کنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی اطلاعات بااهمیتی را برای ارزش گذاری سهام ارائه می کنند.
گزینه {{1+1}}: قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند.
گزینه {{2+1}}: سیاست های پولی و مالی نقش موثری در تعیین قیمت سهام ایفا می کنند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سیاست های پولی و مالی نقش موثری در تعیین قیمت سهام ایفا می کنند.
گزینه {{3+1}}: قیمت بازار سهام در طول زمان به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت بازار سهام در طول زمان به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود.
مفاهیم تحلیل بنیادی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به حوزه تحلیل بنیادین نیست ؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند.
پاسخ صحیح:
قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی اطلاعات بااهمیتی را برای ارزش گذاری سهام ارائه می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سیاست های پولی و مالی نقش موثری در تعیین قیمت سهام ایفا می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت بازار سهام در طول زمان به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود. 0 پاسخ صحیح
مفاهیم تحلیل بنیادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به حوزه تحلیل بنیادین نیست ؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی اطلاعات بااهمیتی را برای ارزش گذاری سهام ارائه می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی اطلاعات بااهمیتی را برای ارزش گذاری سهام ارائه می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی اطلاعات بااهمیتی را برای ارزش گذاری سهام ارائه می کنند. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند. 0
گزینه {{2+1}}: سیاست های پولی و مالی نقش موثری در تعیین قیمت سهام ایفا می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سیاست های پولی و مالی نقش موثری در تعیین قیمت سهام ایفا می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سیاست های پولی و مالی نقش موثری در تعیین قیمت سهام ایفا می کنند. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت بازار سهام در طول زمان به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت بازار سهام در طول زمان به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت بازار سهام در طول زمان به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود. 0
این سوال لغو شده است.

مفاهیم تحلیل بنیادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر مربوط به حوزه تحلیل بنیادین نیست ؟

پاسخ شما صحیح است
قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند.
پاسخ شما صحیح است
قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی اطلاعات بااهمیتی را برای ارزش گذاری سهام ارائه می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صورت های مالی اطلاعات بااهمیتی را برای ارزش گذاری سهام ارائه می کنند. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت های سهام در روندهایی حرکت میکنند که در طولانی مدت تکرار می شوند. 0
گزینه {{2+1}}: سیاست های پولی و مالی نقش موثری در تعیین قیمت سهام ایفا می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سیاست های پولی و مالی نقش موثری در تعیین قیمت سهام ایفا می کنند. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت بازار سهام در طول زمان به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت بازار سهام در طول زمان به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}