{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/27 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9705047
مهلت پاسخ: 1397/5/28 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ليزينگ‌خودروغدير
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت ليزينگ‌خودروغدير با نماد ولغدر در پایان معاملات سه شنبه 30 مرداد در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136518
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1380 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1380
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1380 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1380
گزینه {{2+1}}: 1221 تا 1300 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1221 تا 1300
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1220 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1220
گزینه {{4+1}}: 1060 تا 1140 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1060 تا 1140
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1060 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1060
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ليزينگ‌خودروغدير
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136518
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت ليزينگ‌خودروغدير با نماد ولغدر در پایان معاملات سه شنبه 30 مرداد در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1141 تا 1220
پاسخ صحیح:
1141 تا 1220
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1380 20.19 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1380 11.97 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1221 تا 1300 4.42 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1220 2.39 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1060 تا 1140 5.63 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1060 22.20 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ليزينگ‌خودروغدير
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136518
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت ليزينگ‌خودروغدير با نماد ولغدر در پایان معاملات سه شنبه 30 مرداد در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1141 تا 1220
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1141 تا 1220
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1380 20.19 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1380 20.19 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1380 20.19
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1380 11.97 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1380 11.97 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1380 11.97
گزینه {{2+1}}: 1221 تا 1300 4.42 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1221 تا 1300 4.42 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1221 تا 1300 4.42
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1220 2.39 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1220 2.39 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1220 2.39
گزینه {{4+1}}: 1060 تا 1140 5.63 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1060 تا 1140 5.63 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1060 تا 1140 5.63
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1060 22.20 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1060 22.20 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1060 22.20
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ليزينگ‌خودروغدير
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136518
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت ليزينگ‌خودروغدير با نماد ولغدر در پایان معاملات سه شنبه 30 مرداد در کدام بازه قراره میگیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
1141 تا 1220
پاسخ شما صحیح است
1141 تا 1220
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1380 20.19 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1380 0
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1380 11.97 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1380 0
گزینه {{2+1}}: 1221 تا 1300 4.42 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1221 تا 1300 0
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1220 2.39 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1141 تا 1220 0
گزینه {{4+1}}: 1060 تا 1140 5.63 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1060 تا 1140 0
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1060 22.20 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1060 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}