{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/27 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9705046
مهلت پاسخ: 1397/5/28 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌ صنعتي‌ اردكان‌ با نماد "کسرا" در پایان معاملات سه شنبه 30 مرداد در کدام بازه قراره می‌گیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 135951
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2380 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2380
گزینه {{1+1}}: 2261 تا 2380 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2261 تا 2380
گزینه {{2+1}}: 2141 تا 2260 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2141 تا 2260
گزینه {{3+1}}: 2021 تا 2140 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2021 تا 2140
گزینه {{4+1}}: 1900تا 2020 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1900تا 2020
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1900 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1900
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 135951
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌ صنعتي‌ اردكان‌ با نماد "کسرا" در پایان معاملات سه شنبه 30 مرداد در کدام بازه قراره می‌گیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
2141 تا 2260
پاسخ صحیح:
2141 تا 2260
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2380 12.93 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2261 تا 2380 5.62 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2141 تا 2260 2.71 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2021 تا 2140 3.83 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1900تا 2020 10.81 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1900 44.00 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 135951
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌ صنعتي‌ اردكان‌ با نماد "کسرا" در پایان معاملات سه شنبه 30 مرداد در کدام بازه قراره می‌گیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2141 تا 2260
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2141 تا 2260
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2380 12.93 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2380 12.93 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2380 12.93
گزینه {{1+1}}: 2261 تا 2380 5.62 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2261 تا 2380 5.62 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2261 تا 2380 5.62
گزینه {{2+1}}: 2141 تا 2260 2.71 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2141 تا 2260 2.71 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2141 تا 2260 2.71
گزینه {{3+1}}: 2021 تا 2140 3.83 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2021 تا 2140 3.83 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2021 تا 2140 3.83
گزینه {{4+1}}: 1900تا 2020 10.81 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1900تا 2020 10.81 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1900تا 2020 10.81
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1900 44.00 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1900 44.00 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1900 44.00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌صنعتي‌اردكان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 135951
سوال :

قیمت پایانی سهام شرکت سراميك‌هاي‌ صنعتي‌ اردكان‌ با نماد "کسرا" در پایان معاملات سه شنبه 30 مرداد در کدام بازه قراره می‌گیرد؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
2141 تا 2260
پاسخ شما صحیح است
2141 تا 2260
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2380 12.93 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2380 0
گزینه {{1+1}}: 2261 تا 2380 5.62 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2261 تا 2380 0
گزینه {{2+1}}: 2141 تا 2260 2.71 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2141 تا 2260 0
گزینه {{3+1}}: 2021 تا 2140 3.83 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2021 تا 2140 0
گزینه {{4+1}}: 1900تا 2020 10.81 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1900تا 2020 0
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1900 44.00 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: کمتر از 1900 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}