{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/24 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9705043
مهلت پاسخ: 1397/5/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفاهیم بازار آتی
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: زمانی که قیمت آتی بیشتر از قیمت نقدی در زمان تحویل باشد، برای دریافت سود بیشتر، دارایی خود را در قالب قرارداد اتی میفروشند، در قیمت نقدی دارایی را میخرند و در زمان تحویل از این اختلاف قیمت سود میبرند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانی که قیمت آتی بیشتر از قیمت نقدی در زمان تحویل باشد، برای دریافت سود بیشتر، دارایی خود را در قالب قرارداد اتی میفروشند، در قیمت نقدی دارایی را میخرند و در زمان تحویل از این اختلاف قیمت سود میبرند.
گزینه {{1+1}}: قیمت اونس جهانی نسبت به قیمت نقدی، ملاک بهتری برای پیش بینی نوسانات ارزش معاملات در بازار است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت اونس جهانی نسبت به قیمت نقدی، ملاک بهتری برای پیش بینی نوسانات ارزش معاملات در بازار است.
گزینه {{2+1}}: بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) و بازده قیمت پیش‌بینی شده نرخ ارز به ترتیب دارای بیش‌ترین تاثیر بر نوسانات قیمت آتی سکه هستند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) و بازده قیمت پیش‌بینی شده نرخ ارز به ترتیب دارای بیش‌ترین تاثیر بر نوسانات قیمت آتی سکه هستند.
گزینه {{3+1}}: همه موارد صحیح است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد صحیح است.
مفاهیم بازار آتی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
همه موارد صحیح است.
پاسخ صحیح:
همه موارد صحیح است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: زمانی که قیمت آتی بیشتر از قیمت نقدی در زمان تحویل باشد، برای دریافت سود بیشتر، دارایی خود را در قالب قرارداد اتی میفروشند، در قیمت نقدی دارایی را میخرند و در زمان تحویل از این اختلاف قیمت سود میبرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت اونس جهانی نسبت به قیمت نقدی، ملاک بهتری برای پیش بینی نوسانات ارزش معاملات در بازار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) و بازده قیمت پیش‌بینی شده نرخ ارز به ترتیب دارای بیش‌ترین تاثیر بر نوسانات قیمت آتی سکه هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد صحیح است. 0 پاسخ صحیح
مفاهیم بازار آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد صحیح است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه موارد صحیح است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که قیمت آتی بیشتر از قیمت نقدی در زمان تحویل باشد، برای دریافت سود بیشتر، دارایی خود را در قالب قرارداد اتی میفروشند، در قیمت نقدی دارایی را میخرند و در زمان تحویل از این اختلاف قیمت سود میبرند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانی که قیمت آتی بیشتر از قیمت نقدی در زمان تحویل باشد، برای دریافت سود بیشتر، دارایی خود را در قالب قرارداد اتی میفروشند، در قیمت نقدی دارایی را میخرند و در زمان تحویل از این اختلاف قیمت سود میبرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانی که قیمت آتی بیشتر از قیمت نقدی در زمان تحویل باشد، برای دریافت سود بیشتر، دارایی خود را در قالب قرارداد اتی میفروشند، در قیمت نقدی دارایی را میخرند و در زمان تحویل از این اختلاف قیمت سود میبرند. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت اونس جهانی نسبت به قیمت نقدی، ملاک بهتری برای پیش بینی نوسانات ارزش معاملات در بازار است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت اونس جهانی نسبت به قیمت نقدی، ملاک بهتری برای پیش بینی نوسانات ارزش معاملات در بازار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت اونس جهانی نسبت به قیمت نقدی، ملاک بهتری برای پیش بینی نوسانات ارزش معاملات در بازار است. 0
گزینه {{2+1}}: بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) و بازده قیمت پیش‌بینی شده نرخ ارز به ترتیب دارای بیش‌ترین تاثیر بر نوسانات قیمت آتی سکه هستند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) و بازده قیمت پیش‌بینی شده نرخ ارز به ترتیب دارای بیش‌ترین تاثیر بر نوسانات قیمت آتی سکه هستند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) و بازده قیمت پیش‌بینی شده نرخ ارز به ترتیب دارای بیش‌ترین تاثیر بر نوسانات قیمت آتی سکه هستند. 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد صحیح است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد صحیح است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد صحیح است. 0
این سوال لغو شده است.

مفاهیم بازار آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
همه موارد صحیح است.
پاسخ شما صحیح است
همه موارد صحیح است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که قیمت آتی بیشتر از قیمت نقدی در زمان تحویل باشد، برای دریافت سود بیشتر، دارایی خود را در قالب قرارداد اتی میفروشند، در قیمت نقدی دارایی را میخرند و در زمان تحویل از این اختلاف قیمت سود میبرند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانی که قیمت آتی بیشتر از قیمت نقدی در زمان تحویل باشد، برای دریافت سود بیشتر، دارایی خود را در قالب قرارداد اتی میفروشند، در قیمت نقدی دارایی را میخرند و در زمان تحویل از این اختلاف قیمت سود میبرند. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت اونس جهانی نسبت به قیمت نقدی، ملاک بهتری برای پیش بینی نوسانات ارزش معاملات در بازار است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت اونس جهانی نسبت به قیمت نقدی، ملاک بهتری برای پیش بینی نوسانات ارزش معاملات در بازار است. 0
گزینه {{2+1}}: بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) و بازده قیمت پیش‌بینی شده نرخ ارز به ترتیب دارای بیش‌ترین تاثیر بر نوسانات قیمت آتی سکه هستند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) و بازده قیمت پیش‌بینی شده نرخ ارز به ترتیب دارای بیش‌ترین تاثیر بر نوسانات قیمت آتی سکه هستند. 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد صحیح است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد صحیح است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}