{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/22 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9705040
مهلت پاسخ: 1397/5/23 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر درخصوص نوسان گیری درست نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: افراد نوسان گیر ریسک معاملات را نادیده یا کم اهمیت می بینند و با هدف کسب سود از پیش بینی های درست حرکات قیمتی معامله میکنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افراد نوسان گیر ریسک معاملات را نادیده یا کم اهمیت می بینند و با هدف کسب سود از پیش بینی های درست حرکات قیمتی معامله میکنند.
گزینه {{1+1}}: بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است.
گزینه {{2+1}}: این افراد احتمال می دهند سهم هایی که در روزهای قبل، تعداد معاملات بالاتری داشتند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این افراد احتمال می دهند سهم هایی که در روزهای قبل، تعداد معاملات بالاتری داشتند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند.
گزینه {{3+1}}: نوسان گیری برای افرادی که این کار را دائماً در بازار انجام میدهند، هزینه های زیادی را در بلند مدت خواهد داشت. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: نوسان گیری برای افرادی که این کار را دائماً در بازار انجام میدهند، هزینه های زیادی را در بلند مدت خواهد داشت.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر درخصوص نوسان گیری درست نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است.
پاسخ صحیح:
بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: افراد نوسان گیر ریسک معاملات را نادیده یا کم اهمیت می بینند و با هدف کسب سود از پیش بینی های درست حرکات قیمتی معامله میکنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این افراد احتمال می دهند سهم هایی که در روزهای قبل، تعداد معاملات بالاتری داشتند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نوسان گیری برای افرادی که این کار را دائماً در بازار انجام میدهند، هزینه های زیادی را در بلند مدت خواهد داشت. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر درخصوص نوسان گیری درست نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افراد نوسان گیر ریسک معاملات را نادیده یا کم اهمیت می بینند و با هدف کسب سود از پیش بینی های درست حرکات قیمتی معامله میکنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افراد نوسان گیر ریسک معاملات را نادیده یا کم اهمیت می بینند و با هدف کسب سود از پیش بینی های درست حرکات قیمتی معامله میکنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افراد نوسان گیر ریسک معاملات را نادیده یا کم اهمیت می بینند و با هدف کسب سود از پیش بینی های درست حرکات قیمتی معامله میکنند. 0
گزینه {{1+1}}: بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است. 0
گزینه {{2+1}}: این افراد احتمال می دهند سهم هایی که در روزهای قبل، تعداد معاملات بالاتری داشتند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: این افراد احتمال می دهند سهم هایی که در روزهای قبل، تعداد معاملات بالاتری داشتند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این افراد احتمال می دهند سهم هایی که در روزهای قبل، تعداد معاملات بالاتری داشتند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند. 0
گزینه {{3+1}}: نوسان گیری برای افرادی که این کار را دائماً در بازار انجام میدهند، هزینه های زیادی را در بلند مدت خواهد داشت. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: نوسان گیری برای افرادی که این کار را دائماً در بازار انجام میدهند، هزینه های زیادی را در بلند مدت خواهد داشت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نوسان گیری برای افرادی که این کار را دائماً در بازار انجام میدهند، هزینه های زیادی را در بلند مدت خواهد داشت. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه های زیر درخصوص نوسان گیری درست نیست؟

پاسخ شما صحیح است
بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است.
پاسخ شما صحیح است
بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افراد نوسان گیر ریسک معاملات را نادیده یا کم اهمیت می بینند و با هدف کسب سود از پیش بینی های درست حرکات قیمتی معامله میکنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افراد نوسان گیر ریسک معاملات را نادیده یا کم اهمیت می بینند و با هدف کسب سود از پیش بینی های درست حرکات قیمتی معامله میکنند. 0
گزینه {{1+1}}: بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بالاتر بودن قیمت پایانی از قیمت آخرین معامله سهم در روز معاملاتی قبلی یکی از گزینه های مورد توجه نوسان گیران است. 0
گزینه {{2+1}}: این افراد احتمال می دهند سهم هایی که در روزهای قبل، تعداد معاملات بالاتری داشتند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: این افراد احتمال می دهند سهم هایی که در روزهای قبل، تعداد معاملات بالاتری داشتند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند. 0
گزینه {{3+1}}: نوسان گیری برای افرادی که این کار را دائماً در بازار انجام میدهند، هزینه های زیادی را در بلند مدت خواهد داشت. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: نوسان گیری برای افرادی که این کار را دائماً در بازار انجام میدهند، هزینه های زیادی را در بلند مدت خواهد داشت. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}