{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/20 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9705035
مهلت پاسخ: 1397/5/21 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فولاد خوزستان
سوال :

قیمت پایانی سهام فولاد خوزستان  در نماد "فخوز" در پایان معاملات روزچهار شنبه 24 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌ 
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 134486
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10400 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10400
گزینه {{1+1}}: 10051تا 10400 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 10051تا 10400
گزینه {{2+1}}: 9701 تا10050 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 9701 تا10050
گزینه {{3+1}}: 9351 تا 9700 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 9351 تا 9700
گزینه {{4+1}}: 9000 تا 9350 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 9000 تا 9350
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 9000 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 9000
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فولاد خوزستان
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 134486
سوال :

قیمت پایانی سهام فولاد خوزستان  در نماد "فخوز" در پایان معاملات روزچهار شنبه 24 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌ 
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
9000 تا 9350
پاسخ صحیح:
9000 تا 9350
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10400 26.04 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10051تا 10400 13.05 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 9701 تا10050 8.24 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 9351 تا 9700 4.66 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 9000 تا 9350 4.12 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 9000 3.27 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فولاد خوزستان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 134486
سوال :

قیمت پایانی سهام فولاد خوزستان  در نماد "فخوز" در پایان معاملات روزچهار شنبه 24 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌ 
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
9000 تا 9350
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
9000 تا 9350
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10400 26.04 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10400 26.04 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10400 26.04
گزینه {{1+1}}: 10051تا 10400 13.05 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 10051تا 10400 13.05 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10051تا 10400 13.05
گزینه {{2+1}}: 9701 تا10050 8.24 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 9701 تا10050 8.24 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 9701 تا10050 8.24
گزینه {{3+1}}: 9351 تا 9700 4.66 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 9351 تا 9700 4.66 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 9351 تا 9700 4.66
گزینه {{4+1}}: 9000 تا 9350 4.12 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 9000 تا 9350 4.12 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 9000 تا 9350 4.12
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 9000 3.27 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 9000 3.27 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 9000 3.27
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فولاد خوزستان
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 134486
سوال :

قیمت پایانی سهام فولاد خوزستان  در نماد "فخوز" در پایان معاملات روزچهار شنبه 24 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌ 
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
9000 تا 9350
پاسخ شما صحیح است
9000 تا 9350
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10400 26.04 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 10400 0
گزینه {{1+1}}: 10051تا 10400 13.05 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10051تا 10400 0
گزینه {{2+1}}: 9701 تا10050 8.24 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 9701 تا10050 0
گزینه {{3+1}}: 9351 تا 9700 4.66 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 9351 تا 9700 0
گزینه {{4+1}}: 9000 تا 9350 4.12 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 9000 تا 9350 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 9000 3.27 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 9000 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}