{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/20 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9705034
مهلت پاسخ: 1397/5/21 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرابورس ايران
سوال :

 قیمت پایانی سهام فرابورس ايران در نماد فرابورس در پایان معاملات روزچهار شنبه 24 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 134510
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرابورس ايران
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 134510
سوال :

 قیمت پایانی سهام فرابورس ايران در نماد فرابورس در پایان معاملات روزچهار شنبه 24 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
2421 تا 2540
پاسخ صحیح:
2421 تا 2540
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 9.05 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 7.20 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 3.58 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 3.56 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 8.97 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 12.73 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرابورس ايران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 134510
سوال :

 قیمت پایانی سهام فرابورس ايران در نماد فرابورس در پایان معاملات روزچهار شنبه 24 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2421 تا 2540
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2421 تا 2540
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 9.05 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 9.05 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 9.05
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 7.20 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 7.20 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 7.20
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 3.58 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 3.58 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 3.58
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 3.56 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 3.56 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 3.56
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 8.97 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 8.97 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 8.97
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 12.73 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 12.73 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 12.73
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت فرابورس ايران
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 134510
سوال :

 قیمت پایانی سهام فرابورس ايران در نماد فرابورس در پایان معاملات روزچهار شنبه 24 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
2421 تا 2540
پاسخ شما صحیح است
2421 تا 2540
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 9.05 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 0
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 7.20 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 0
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 3.58 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 0
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 3.56 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 0
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 8.97 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 12.73 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}