{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/20 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9705033
مهلت پاسخ: 1397/5/21 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم تامین سرمایه گروهی
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص تامین سرمایه گروهی (کرادفاندینگ) نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: تامین گروهی سرمایه (کراد فاندینگ) نوعی از سرمایه‌گذاری جایگزینی محسوب میشود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تامین گروهی سرمایه (کراد فاندینگ) نوعی از سرمایه‌گذاری جایگزینی محسوب میشود.
گزینه {{1+1}}: در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود.
گزینه {{2+1}}: در تامین مالی گروهی، ریسک افراد به اندازه مشارکت آن‌ها در پروژه است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در تامین مالی گروهی، ریسک افراد به اندازه مشارکت آن‌ها در پروژه است.
گزینه {{3+1}}: تامین مالی جمعی به 4 روش صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها " در ازای سهام" است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تامین مالی جمعی به 4 روش صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها " در ازای سهام" است.
مفهوم تامین سرمایه گروهی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص تامین سرمایه گروهی (کرادفاندینگ) نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود.
پاسخ صحیح:
در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: تامین گروهی سرمایه (کراد فاندینگ) نوعی از سرمایه‌گذاری جایگزینی محسوب میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در تامین مالی گروهی، ریسک افراد به اندازه مشارکت آن‌ها در پروژه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تامین مالی جمعی به 4 روش صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها " در ازای سهام" است. 0 پاسخ صحیح
مفهوم تامین سرمایه گروهی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص تامین سرمایه گروهی (کرادفاندینگ) نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تامین گروهی سرمایه (کراد فاندینگ) نوعی از سرمایه‌گذاری جایگزینی محسوب میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: تامین گروهی سرمایه (کراد فاندینگ) نوعی از سرمایه‌گذاری جایگزینی محسوب میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تامین گروهی سرمایه (کراد فاندینگ) نوعی از سرمایه‌گذاری جایگزینی محسوب میشود. 0
گزینه {{1+1}}: در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: در تامین مالی گروهی، ریسک افراد به اندازه مشارکت آن‌ها در پروژه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در تامین مالی گروهی، ریسک افراد به اندازه مشارکت آن‌ها در پروژه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در تامین مالی گروهی، ریسک افراد به اندازه مشارکت آن‌ها در پروژه است. 0
گزینه {{3+1}}: تامین مالی جمعی به 4 روش صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها " در ازای سهام" است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تامین مالی جمعی به 4 روش صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها " در ازای سهام" است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تامین مالی جمعی به 4 روش صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها " در ازای سهام" است. 0
این سوال لغو شده است.

مفهوم تامین سرمایه گروهی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص تامین سرمایه گروهی (کرادفاندینگ) نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود.
پاسخ شما صحیح است
در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: تامین گروهی سرمایه (کراد فاندینگ) نوعی از سرمایه‌گذاری جایگزینی محسوب میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: تامین گروهی سرمایه (کراد فاندینگ) نوعی از سرمایه‌گذاری جایگزینی محسوب میشود. 0
گزینه {{1+1}}: در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این روش تامین سرمایه واسطه‌های سنتی بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر (مانند بانک) حذف نمی‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: در تامین مالی گروهی، ریسک افراد به اندازه مشارکت آن‌ها در پروژه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در تامین مالی گروهی، ریسک افراد به اندازه مشارکت آن‌ها در پروژه است. 0
گزینه {{3+1}}: تامین مالی جمعی به 4 روش صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها " در ازای سهام" است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تامین مالی جمعی به 4 روش صورت می‌گیرد که یکی از آن‌ها " در ازای سهام" است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}