{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/17 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9705032
مهلت پاسخ: 1397/5/18 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفاهیم معامله‌گری
سوال :

تمامی ویژگی های زیر به تعریف و نحوه معامله سفته بازان و نوسان گیران می پردازد به جز:

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: نوسان گیران ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. درواقع سفته بازان، قیمت های لحظه ای و صف های خرید و فروش را دنبال و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می کنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نوسان گیران ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. درواقع سفته بازان، قیمت های لحظه ای و صف های خرید و فروش را دنبال و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می کنند.
گزینه {{1+1}}: معمولاً نوسان گیران سهم های فرابورسی را به دلیل نبود حجم مبنا برای نوسان گیری انتخاب می کنند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: معمولاً نوسان گیران سهم های فرابورسی را به دلیل نبود حجم مبنا برای نوسان گیری انتخاب می کنند.
گزینه {{2+1}}: سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند.
گزینه {{3+1}}: سفته بازان، تنها روند قیمتی سهم را مدنظر میگیرند و براساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می نماید . پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سفته بازان، تنها روند قیمتی سهم را مدنظر میگیرند و براساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می نماید .
مفاهیم معامله‌گری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تمامی ویژگی های زیر به تعریف و نحوه معامله سفته بازان و نوسان گیران می پردازد به جز:

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند.
پاسخ صحیح:
سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: نوسان گیران ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. درواقع سفته بازان، قیمت های لحظه ای و صف های خرید و فروش را دنبال و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معمولاً نوسان گیران سهم های فرابورسی را به دلیل نبود حجم مبنا برای نوسان گیری انتخاب می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سفته بازان، تنها روند قیمتی سهم را مدنظر میگیرند و براساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می نماید . 0 پاسخ صحیح
مفاهیم معامله‌گری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تمامی ویژگی های زیر به تعریف و نحوه معامله سفته بازان و نوسان گیران می پردازد به جز:

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نوسان گیران ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. درواقع سفته بازان، قیمت های لحظه ای و صف های خرید و فروش را دنبال و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: نوسان گیران ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. درواقع سفته بازان، قیمت های لحظه ای و صف های خرید و فروش را دنبال و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نوسان گیران ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. درواقع سفته بازان، قیمت های لحظه ای و صف های خرید و فروش را دنبال و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می کنند. 0
گزینه {{1+1}}: معمولاً نوسان گیران سهم های فرابورسی را به دلیل نبود حجم مبنا برای نوسان گیری انتخاب می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: معمولاً نوسان گیران سهم های فرابورسی را به دلیل نبود حجم مبنا برای نوسان گیری انتخاب می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معمولاً نوسان گیران سهم های فرابورسی را به دلیل نبود حجم مبنا برای نوسان گیری انتخاب می کنند. 0
گزینه {{2+1}}: سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند. 0
گزینه {{3+1}}: سفته بازان، تنها روند قیمتی سهم را مدنظر میگیرند و براساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می نماید . 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سفته بازان، تنها روند قیمتی سهم را مدنظر میگیرند و براساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می نماید . 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سفته بازان، تنها روند قیمتی سهم را مدنظر میگیرند و براساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می نماید . 0
این سوال لغو شده است.

مفاهیم معامله‌گری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

تمامی ویژگی های زیر به تعریف و نحوه معامله سفته بازان و نوسان گیران می پردازد به جز:

پاسخ شما صحیح است
سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند.
پاسخ شما صحیح است
سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: نوسان گیران ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. درواقع سفته بازان، قیمت های لحظه ای و صف های خرید و فروش را دنبال و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: نوسان گیران ممکن است تنها با مثبت شدن روند قیمتی یک سهم آن را خریده و در روند منفی، آن را بفروشند. درواقع سفته بازان، قیمت های لحظه ای و صف های خرید و فروش را دنبال و تصمیمات خود را نیز بر همین مبنا اتخاذ می کنند. 0
گزینه {{1+1}}: معمولاً نوسان گیران سهم های فرابورسی را به دلیل نبود حجم مبنا برای نوسان گیری انتخاب می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معمولاً نوسان گیران سهم های فرابورسی را به دلیل نبود حجم مبنا برای نوسان گیری انتخاب می کنند. 0
گزینه {{2+1}}: سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهم هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار میگیرند. 0
گزینه {{3+1}}: سفته بازان، تنها روند قیمتی سهم را مدنظر میگیرند و براساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می نماید . 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سفته بازان، تنها روند قیمتی سهم را مدنظر میگیرند و براساس تحلیل تکنیکال و شناسایی حمایت ها و مقاومت ها اقدام به خرید سهم در کف و فروش آن در سقف می نماید . 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}