{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/17 طراح سوال: سهیل ابراهیمی کد سوال: 9705031
مهلت پاسخ: 1397/5/18 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
سوال :

ارزش دارایی امروز ما 100 میلیون تومان است و با این مبلغ اقدام به خرید 5 سهام محتلف نموده‌‌ایم که ضریب بتای سهم اول -3، سهم دوم 2، سهم سوم 0/7، سهم چهارم -1/5، سهم پنجم 2/5 است. اگر به ترتیب از سهم اول 5 میلیون، سهم دوم 30 میلیون، سهم سوم 50 میلیون، سهم چهارم 10 میلیون و سهم پنجم 5 میلیون تومان خریداری کنیم، روزی که برآیند کل سهم های بازار 1/3% در سود باشد، بازده سبد ما حدود چقدر خواهد بود؟ 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 15% پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 15%
گزینه {{1+1}}: 10% پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 10%
گزینه {{2+1}}: 1/5% پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1/5%
گزینه {{3+1}}: 1% پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1%
دانش مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش دارایی امروز ما 100 میلیون تومان است و با این مبلغ اقدام به خرید 5 سهام محتلف نموده‌‌ایم که ضریب بتای سهم اول -3، سهم دوم 2، سهم سوم 0/7، سهم چهارم -1/5، سهم پنجم 2/5 است. اگر به ترتیب از سهم اول 5 میلیون، سهم دوم 30 میلیون، سهم سوم 50 میلیون، سهم چهارم 10 میلیون و سهم پنجم 5 میلیون تومان خریداری کنیم، روزی که برآیند کل سهم های بازار 1/3% در سود باشد، بازده سبد ما حدود چقدر خواهد بود؟ 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1%
پاسخ صحیح:
1%
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 15% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1/5% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1% 0 پاسخ صحیح
دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش دارایی امروز ما 100 میلیون تومان است و با این مبلغ اقدام به خرید 5 سهام محتلف نموده‌‌ایم که ضریب بتای سهم اول -3، سهم دوم 2، سهم سوم 0/7، سهم چهارم -1/5، سهم پنجم 2/5 است. اگر به ترتیب از سهم اول 5 میلیون، سهم دوم 30 میلیون، سهم سوم 50 میلیون، سهم چهارم 10 میلیون و سهم پنجم 5 میلیون تومان خریداری کنیم، روزی که برآیند کل سهم های بازار 1/3% در سود باشد، بازده سبد ما حدود چقدر خواهد بود؟ 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1%
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1%
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 15% 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 15% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 15% 0
گزینه {{1+1}}: 10% 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 10% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10% 0
گزینه {{2+1}}: 1/5% 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1/5% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1/5% 0
گزینه {{3+1}}: 1% 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1% 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1% 0
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

ارزش دارایی امروز ما 100 میلیون تومان است و با این مبلغ اقدام به خرید 5 سهام محتلف نموده‌‌ایم که ضریب بتای سهم اول -3، سهم دوم 2، سهم سوم 0/7، سهم چهارم -1/5، سهم پنجم 2/5 است. اگر به ترتیب از سهم اول 5 میلیون، سهم دوم 30 میلیون، سهم سوم 50 میلیون، سهم چهارم 10 میلیون و سهم پنجم 5 میلیون تومان خریداری کنیم، روزی که برآیند کل سهم های بازار 1/3% در سود باشد، بازده سبد ما حدود چقدر خواهد بود؟ 

پاسخ شما صحیح است
1%
پاسخ شما صحیح است
1%
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 15% 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 15% 0
گزینه {{1+1}}: 10% 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 10% 0
گزینه {{2+1}}: 1/5% 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1/5% 0
گزینه {{3+1}}: 1% 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1% 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}