{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/15 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9705027
مهلت پاسخ: 1397/5/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری جایگزینی، سرمایه‌گذاری است که در سهام، اوراق قرضه و وجه نقد انجام نشود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری جایگزینی، سرمایه‌گذاری است که در سهام، اوراق قرضه و وجه نقد انجام نشود.
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاران خطرپذیر، به عنوان سهام داران استارت‌آپ‌ها شناخته می‌شوند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاران خطرپذیر، به عنوان سهام داران استارت‌آپ‌ها شناخته می‌شوند.
گزینه {{2+1}}: در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است.
گزینه {{3+1}}: 4- سرمایه‌گذاری در طلا، مسکن، به عنوان سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر گرفته می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4- سرمایه‌گذاری در طلا، مسکن، به عنوان سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر گرفته می شود.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است.
پاسخ صحیح:
در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری جایگزینی، سرمایه‌گذاری است که در سهام، اوراق قرضه و وجه نقد انجام نشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاران خطرپذیر، به عنوان سهام داران استارت‌آپ‌ها شناخته می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4- سرمایه‌گذاری در طلا، مسکن، به عنوان سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر گرفته می شود. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری جایگزینی، سرمایه‌گذاری است که در سهام، اوراق قرضه و وجه نقد انجام نشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری جایگزینی، سرمایه‌گذاری است که در سهام، اوراق قرضه و وجه نقد انجام نشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری جایگزینی، سرمایه‌گذاری است که در سهام، اوراق قرضه و وجه نقد انجام نشود. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاران خطرپذیر، به عنوان سهام داران استارت‌آپ‌ها شناخته می‌شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاران خطرپذیر، به عنوان سهام داران استارت‌آپ‌ها شناخته می‌شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاران خطرپذیر، به عنوان سهام داران استارت‌آپ‌ها شناخته می‌شوند. 0
گزینه {{2+1}}: در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است. 0
گزینه {{3+1}}: 4- سرمایه‌گذاری در طلا، مسکن، به عنوان سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر گرفته می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4- سرمایه‌گذاری در طلا، مسکن، به عنوان سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر گرفته می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4- سرمایه‌گذاری در طلا، مسکن، به عنوان سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر گرفته می شود. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است.
پاسخ شما صحیح است
در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری جایگزینی، سرمایه‌گذاری است که در سهام، اوراق قرضه و وجه نقد انجام نشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذاری جایگزینی، سرمایه‌گذاری است که در سهام، اوراق قرضه و وجه نقد انجام نشود. 0
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاران خطرپذیر، به عنوان سهام داران استارت‌آپ‌ها شناخته می‌شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سرمایه‌گذاران خطرپذیر، به عنوان سهام داران استارت‌آپ‌ها شناخته می‌شوند. 0
گزینه {{2+1}}: در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقد شدن سرمایه پس از تامین مالی و در مراحل ابتدایی امکان پذیر است. 0
گزینه {{3+1}}: 4- سرمایه‌گذاری در طلا، مسکن، به عنوان سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر گرفته می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4- سرمایه‌گذاری در طلا، مسکن، به عنوان سرمایه‌گذاری جایگزین در نظر گرفته می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}