{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/14 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9705025
مهلت پاسخ: 1397/5/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری
سوال :

*باتوجه به  مفهوم حد ضرر در سرمایه‌گذاری می توان به طور قطع گفت:

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، در همه موارد از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، در همه موارد از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند.
گزینه {{1+1}}: معامله‌گر حرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر و خروج از معامله، چنانچه قیمت سهام افزایش یابد، مجدد آن سهم را خریداری می کند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: معامله‌گر حرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر و خروج از معامله، چنانچه قیمت سهام افزایش یابد، مجدد آن سهم را خریداری می کند.
گزینه {{2+1}}: حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظارشان محقق نشد، صبر کنند تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظربرسد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظارشان محقق نشد، صبر کنند تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظربرسد.
گزینه {{3+1}}: پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود.
مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

*باتوجه به  مفهوم حد ضرر در سرمایه‌گذاری می توان به طور قطع گفت:

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود.
پاسخ صحیح:
پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، در همه موارد از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معامله‌گر حرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر و خروج از معامله، چنانچه قیمت سهام افزایش یابد، مجدد آن سهم را خریداری می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظارشان محقق نشد، صبر کنند تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظربرسد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. 0 پاسخ صحیح
مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

*باتوجه به  مفهوم حد ضرر در سرمایه‌گذاری می توان به طور قطع گفت:

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، در همه موارد از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، در همه موارد از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، در همه موارد از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند. 0
گزینه {{1+1}}: معامله‌گر حرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر و خروج از معامله، چنانچه قیمت سهام افزایش یابد، مجدد آن سهم را خریداری می کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: معامله‌گر حرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر و خروج از معامله، چنانچه قیمت سهام افزایش یابد، مجدد آن سهم را خریداری می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معامله‌گر حرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر و خروج از معامله، چنانچه قیمت سهام افزایش یابد، مجدد آن سهم را خریداری می کند. 0
گزینه {{2+1}}: حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظارشان محقق نشد، صبر کنند تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظربرسد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظارشان محقق نشد، صبر کنند تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظربرسد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظارشان محقق نشد، صبر کنند تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظربرسد. 0
گزینه {{3+1}}: پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. 0
این سوال لغو شده است.

مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

*باتوجه به  مفهوم حد ضرر در سرمایه‌گذاری می توان به طور قطع گفت:

پاسخ شما صحیح است
پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود.
پاسخ شما صحیح است
پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، در همه موارد از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یکی از مزیت‌های اصلی حد ضرر علاوه‌بر جلوگیری از افزایش زیان، در همه موارد از خواب سرمایه جلوگیری می‌کند. 0
گزینه {{1+1}}: معامله‌گر حرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر و خروج از معامله، چنانچه قیمت سهام افزایش یابد، مجدد آن سهم را خریداری می کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: معامله‌گر حرفه‌ای پس از رسیدن به حد ضرر و خروج از معامله، چنانچه قیمت سهام افزایش یابد، مجدد آن سهم را خریداری می کند. 0
گزینه {{2+1}}: حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظارشان محقق نشد، صبر کنند تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظربرسد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظارشان محقق نشد، صبر کنند تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظربرسد. 0
گزینه {{3+1}}: پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: پایبندی به حد ضرر یعنی در صورت رسیدن قیمت به آن نقطه، معامله بدون هیچ‌گونه تردیدی بسته شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}