{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/7 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9705014
مهلت پاسخ: 1397/5/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفاهیم استارت آپ
سوال :

 تامین مالی استارت‌آپ‌ها به یکی از روش‌های زیر انجام می‌گیرد. کدام گزینه روش مذکور را نادرست تعریف کرده است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: انکوباتور(مراکز رشد): با ارائه خدماتی مثل در اختیار گذاشتن دفترکار، خدمات حرفه‌ای و توصیه‌های تجاری، به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: انکوباتور(مراکز رشد): با ارائه خدماتی مثل در اختیار گذاشتن دفترکار، خدمات حرفه‌ای و توصیه‌های تجاری، به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند.
گزینه {{1+1}}: شتاب‌دهنده‌: اولین سرمایه‌گذاران یک کسب‌وکار جدید هستند که درصدی از مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شتاب‌دهنده‌: اولین سرمایه‌گذاران یک کسب‌وکار جدید هستند که درصدی از مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند.
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند.
گزینه {{3+1}}: کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی): در این روش همۀ افراد می‌توانند با اختصاص سرمایه‌ای کم و در ازای پاداش یا سهام از طرف کارآفرینان، از استارت‌آپ‌ها حمایت کنند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی): در این روش همۀ افراد می‌توانند با اختصاص سرمایه‌ای کم و در ازای پاداش یا سهام از طرف کارآفرینان، از استارت‌آپ‌ها حمایت کنند.
مفاهیم استارت آپ
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 تامین مالی استارت‌آپ‌ها به یکی از روش‌های زیر انجام می‌گیرد. کدام گزینه روش مذکور را نادرست تعریف کرده است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند.
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: انکوباتور(مراکز رشد): با ارائه خدماتی مثل در اختیار گذاشتن دفترکار، خدمات حرفه‌ای و توصیه‌های تجاری، به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شتاب‌دهنده‌: اولین سرمایه‌گذاران یک کسب‌وکار جدید هستند که درصدی از مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی): در این روش همۀ افراد می‌توانند با اختصاص سرمایه‌ای کم و در ازای پاداش یا سهام از طرف کارآفرینان، از استارت‌آپ‌ها حمایت کنند. 0 پاسخ صحیح
مفاهیم استارت آپ
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 تامین مالی استارت‌آپ‌ها به یکی از روش‌های زیر انجام می‌گیرد. کدام گزینه روش مذکور را نادرست تعریف کرده است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: انکوباتور(مراکز رشد): با ارائه خدماتی مثل در اختیار گذاشتن دفترکار، خدمات حرفه‌ای و توصیه‌های تجاری، به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: انکوباتور(مراکز رشد): با ارائه خدماتی مثل در اختیار گذاشتن دفترکار، خدمات حرفه‌ای و توصیه‌های تجاری، به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: انکوباتور(مراکز رشد): با ارائه خدماتی مثل در اختیار گذاشتن دفترکار، خدمات حرفه‌ای و توصیه‌های تجاری، به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند. 0
گزینه {{1+1}}: شتاب‌دهنده‌: اولین سرمایه‌گذاران یک کسب‌وکار جدید هستند که درصدی از مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: شتاب‌دهنده‌: اولین سرمایه‌گذاران یک کسب‌وکار جدید هستند که درصدی از مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شتاب‌دهنده‌: اولین سرمایه‌گذاران یک کسب‌وکار جدید هستند که درصدی از مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند. 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند. 0
گزینه {{3+1}}: کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی): در این روش همۀ افراد می‌توانند با اختصاص سرمایه‌ای کم و در ازای پاداش یا سهام از طرف کارآفرینان، از استارت‌آپ‌ها حمایت کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی): در این روش همۀ افراد می‌توانند با اختصاص سرمایه‌ای کم و در ازای پاداش یا سهام از طرف کارآفرینان، از استارت‌آپ‌ها حمایت کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی): در این روش همۀ افراد می‌توانند با اختصاص سرمایه‌ای کم و در ازای پاداش یا سهام از طرف کارآفرینان، از استارت‌آپ‌ها حمایت کنند. 0
این سوال لغو شده است.

مفاهیم استارت آپ
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 تامین مالی استارت‌آپ‌ها به یکی از روش‌های زیر انجام می‌گیرد. کدام گزینه روش مذکور را نادرست تعریف کرده است؟

پاسخ شما صحیح است
سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند.
پاسخ شما صحیح است
سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: انکوباتور(مراکز رشد): با ارائه خدماتی مثل در اختیار گذاشتن دفترکار، خدمات حرفه‌ای و توصیه‌های تجاری، به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: انکوباتور(مراکز رشد): با ارائه خدماتی مثل در اختیار گذاشتن دفترکار، خدمات حرفه‌ای و توصیه‌های تجاری، به استارت‌آپ‌ها کمک می‌کنند. 0
گزینه {{1+1}}: شتاب‌دهنده‌: اولین سرمایه‌گذاران یک کسب‌وکار جدید هستند که درصدی از مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: شتاب‌دهنده‌: اولین سرمایه‌گذاران یک کسب‌وکار جدید هستند که درصدی از مالکیت آن را در اختیار می‌گیرند. 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذاری خطر‌پذیر (VC): صندوق‌های سهام خصوصی هستند که با سپردن سرمایۀ خصوصی افراد، کنترل شرکت را در دست می‌گیرند. 0
گزینه {{3+1}}: کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی): در این روش همۀ افراد می‌توانند با اختصاص سرمایه‌ای کم و در ازای پاداش یا سهام از طرف کارآفرینان، از استارت‌آپ‌ها حمایت کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کرادفاندینگ (تامین مالی جمعی): در این روش همۀ افراد می‌توانند با اختصاص سرمایه‌ای کم و در ازای پاداش یا سهام از طرف کارآفرینان، از استارت‌آپ‌ها حمایت کنند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}