{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/7 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9705013
مهلت پاسخ: 1397/5/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

معاملات آتی
سوال :

کدام یک از موارد زیر ذر خصوص قراردادهای آتی زعفران صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: مشتریان حقیقی مجاز هستند در هر نماد معاملاتی حداکثر 2000 موقعیت تعهدی خرید یا فروش اخذ نمایند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: مشتریان حقیقی مجاز هستند در هر نماد معاملاتی حداکثر 2000 موقعیت تعهدی خرید یا فروش اخذ نمایند.
گزینه {{1+1}}: حد نوسان قیمت در قراردادهای آتی زعفران محدود به ±5 درصد قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حد نوسان قیمت در قراردادهای آتی زعفران محدود به ±5 درصد قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است.
گزینه {{2+1}}: کارمزد معامله برای هر موقعیت تعهدی خرید یا فروش معادل 2000 تومان است و این عدد با توجه به اینکه موقعیت طی چند سفارش ثبت شده باشد، متفاوت خواهد بود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارمزد معامله برای هر موقعیت تعهدی خرید یا فروش معادل 2000 تومان است و این عدد با توجه به اینکه موقعیت طی چند سفارش ثبت شده باشد، متفاوت خواهد بود.
گزینه {{3+1}}: وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است.
معاملات آتی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر ذر خصوص قراردادهای آتی زعفران صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است.
پاسخ صحیح:
وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: مشتریان حقیقی مجاز هستند در هر نماد معاملاتی حداکثر 2000 موقعیت تعهدی خرید یا فروش اخذ نمایند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حد نوسان قیمت در قراردادهای آتی زعفران محدود به ±5 درصد قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارمزد معامله برای هر موقعیت تعهدی خرید یا فروش معادل 2000 تومان است و این عدد با توجه به اینکه موقعیت طی چند سفارش ثبت شده باشد، متفاوت خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است. 0 پاسخ صحیح
معاملات آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر ذر خصوص قراردادهای آتی زعفران صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مشتریان حقیقی مجاز هستند در هر نماد معاملاتی حداکثر 2000 موقعیت تعهدی خرید یا فروش اخذ نمایند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: مشتریان حقیقی مجاز هستند در هر نماد معاملاتی حداکثر 2000 موقعیت تعهدی خرید یا فروش اخذ نمایند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: مشتریان حقیقی مجاز هستند در هر نماد معاملاتی حداکثر 2000 موقعیت تعهدی خرید یا فروش اخذ نمایند. 0
گزینه {{1+1}}: حد نوسان قیمت در قراردادهای آتی زعفران محدود به ±5 درصد قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حد نوسان قیمت در قراردادهای آتی زعفران محدود به ±5 درصد قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حد نوسان قیمت در قراردادهای آتی زعفران محدود به ±5 درصد قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است. 0
گزینه {{2+1}}: کارمزد معامله برای هر موقعیت تعهدی خرید یا فروش معادل 2000 تومان است و این عدد با توجه به اینکه موقعیت طی چند سفارش ثبت شده باشد، متفاوت خواهد بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کارمزد معامله برای هر موقعیت تعهدی خرید یا فروش معادل 2000 تومان است و این عدد با توجه به اینکه موقعیت طی چند سفارش ثبت شده باشد، متفاوت خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارمزد معامله برای هر موقعیت تعهدی خرید یا فروش معادل 2000 تومان است و این عدد با توجه به اینکه موقعیت طی چند سفارش ثبت شده باشد، متفاوت خواهد بود. 0
گزینه {{3+1}}: وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است. 0
این سوال لغو شده است.

معاملات آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر ذر خصوص قراردادهای آتی زعفران صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است.
پاسخ شما صحیح است
وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مشتریان حقیقی مجاز هستند در هر نماد معاملاتی حداکثر 2000 موقعیت تعهدی خرید یا فروش اخذ نمایند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: مشتریان حقیقی مجاز هستند در هر نماد معاملاتی حداکثر 2000 موقعیت تعهدی خرید یا فروش اخذ نمایند. 0
گزینه {{1+1}}: حد نوسان قیمت در قراردادهای آتی زعفران محدود به ±5 درصد قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حد نوسان قیمت در قراردادهای آتی زعفران محدود به ±5 درصد قیمت تسویه روز معاملاتی قبل است. 0
گزینه {{2+1}}: کارمزد معامله برای هر موقعیت تعهدی خرید یا فروش معادل 2000 تومان است و این عدد با توجه به اینکه موقعیت طی چند سفارش ثبت شده باشد، متفاوت خواهد بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کارمزد معامله برای هر موقعیت تعهدی خرید یا فروش معادل 2000 تومان است و این عدد با توجه به اینکه موقعیت طی چند سفارش ثبت شده باشد، متفاوت خواهد بود. 0
گزینه {{3+1}}: وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: وجه تضمین قراردادهای آتی زعفران 200 هزار تومان است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}