{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/6 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9705011
مهلت پاسخ: 1397/5/7 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كارخانجات‌ توليدي‌ شيشه ‌رازي‌
سوال :

 قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ توليدي‌ شيشه ‌رازي‌ در نماد "کرازی "در پایان معاملات روزچهار شنبه 10 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 132673
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1810 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1810
گزینه {{1+1}}: 1731 تا 1810 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1731 تا 1810
گزینه {{2+1}}: 1651 تا 1730 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1651 تا 1730
گزینه {{3+1}}: 1571 تا 1650 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1571 تا 1650
گزینه {{4+1}}: 1490 تا 1570 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1490 تا 1570
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1490 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1490
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كارخانجات‌ توليدي‌ شيشه ‌رازي‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 132673
سوال :

 قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ توليدي‌ شيشه ‌رازي‌ در نماد "کرازی "در پایان معاملات روزچهار شنبه 10 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1571 تا 1650
پاسخ صحیح:
1571 تا 1650
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1810 25.22 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1731 تا 1810 7.86 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1651 تا 1730 3.68 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1571 تا 1650 2.78 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1490 تا 1570 6.43 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1490 21.26 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كارخانجات‌ توليدي‌ شيشه ‌رازي‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 132673
سوال :

 قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ توليدي‌ شيشه ‌رازي‌ در نماد "کرازی "در پایان معاملات روزچهار شنبه 10 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1571 تا 1650
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1571 تا 1650
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1810 25.22 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1810 25.22 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1810 25.22
گزینه {{1+1}}: 1731 تا 1810 7.86 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1731 تا 1810 7.86 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1731 تا 1810 7.86
گزینه {{2+1}}: 1651 تا 1730 3.68 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1651 تا 1730 3.68 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1651 تا 1730 3.68
گزینه {{3+1}}: 1571 تا 1650 2.78 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1571 تا 1650 2.78 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1571 تا 1650 2.78
گزینه {{4+1}}: 1490 تا 1570 6.43 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1490 تا 1570 6.43 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1490 تا 1570 6.43
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1490 21.26 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1490 21.26 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1490 21.26
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كارخانجات‌ توليدي‌ شيشه ‌رازي‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 132673
سوال :

 قیمت پایانی سهام كارخانجات‌ توليدي‌ شيشه ‌رازي‌ در نماد "کرازی "در پایان معاملات روزچهار شنبه 10 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
1571 تا 1650
پاسخ شما صحیح است
1571 تا 1650
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1810 25.22 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1810 0
گزینه {{1+1}}: 1731 تا 1810 7.86 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1731 تا 1810 0
گزینه {{2+1}}: 1651 تا 1730 3.68 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1651 تا 1730 0
گزینه {{3+1}}: 1571 تا 1650 2.78 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1571 تا 1650 0
گزینه {{4+1}}: 1490 تا 1570 6.43 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1490 تا 1570 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1490 21.26 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1490 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}