{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/6 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9705010
مهلت پاسخ: 1397/5/7 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ريل پردازسير
سوال :

 قیمت پایانی سهام ريل پردازسير در نماد "حریل" در پایان معاملات روزچهار شنبه 10 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 133040
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1370 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1370
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1370 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1370
گزینه {{2+1}}: 1231 تا 1300 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1231 تا 1300
گزینه {{3+1}}: 1161 تا 1230 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1161 تا 1230
گزینه {{4+1}}: 1090 تا 1160 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1090 تا 1160
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1090 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1090
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ريل پردازسير
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 133040
سوال :

 قیمت پایانی سهام ريل پردازسير در نماد "حریل" در پایان معاملات روزچهار شنبه 10 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1090 تا 1160
پاسخ صحیح:
1090 تا 1160
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1370 22.23 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1370 9.51 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1231 تا 1300 4.08 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1161 تا 1230 3.47 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1090 تا 1160 4.30 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1090 11.86 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ريل پردازسير
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 133040
سوال :

 قیمت پایانی سهام ريل پردازسير در نماد "حریل" در پایان معاملات روزچهار شنبه 10 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1090 تا 1160
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1090 تا 1160
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1370 22.23 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1370 22.23 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1370 22.23
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1370 9.51 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1370 9.51 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1370 9.51
گزینه {{2+1}}: 1231 تا 1300 4.08 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1231 تا 1300 4.08 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1231 تا 1300 4.08
گزینه {{3+1}}: 1161 تا 1230 3.47 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1161 تا 1230 3.47 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1161 تا 1230 3.47
گزینه {{4+1}}: 1090 تا 1160 4.30 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1090 تا 1160 4.30 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1090 تا 1160 4.30
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1090 11.86 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1090 11.86 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1090 11.86
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ريل پردازسير
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 133040
سوال :

 قیمت پایانی سهام ريل پردازسير در نماد "حریل" در پایان معاملات روزچهار شنبه 10 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
1090 تا 1160
پاسخ شما صحیح است
1090 تا 1160
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1370 22.23 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1370 0
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1370 9.51 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1301 تا 1370 0
گزینه {{2+1}}: 1231 تا 1300 4.08 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1231 تا 1300 0
گزینه {{3+1}}: 1161 تا 1230 3.47 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1161 تا 1230 0
گزینه {{4+1}}: 1090 تا 1160 4.30 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1090 تا 1160 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1090 11.86 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1090 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}