{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/1 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9705003
مهلت پاسخ: 1397/5/2 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از مفاهیم به درستی تعریف نشده است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: Short sell: به معنی امکان سودآوری در بازار نزولی بوده که در آن امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن، در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت وجود دارد، ایجاد شده است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: Short sell: به معنی امکان سودآوری در بازار نزولی بوده که در آن امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن، در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت وجود دارد، ایجاد شده است.
گزینه {{1+1}}: Arbitrage: در این حالت امکان سودآوری بدون ریسک، از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: Arbitrage: در این حالت امکان سودآوری بدون ریسک، از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود.
گزینه {{2+1}}: Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد.
گزینه {{3+1}}: Leverage: این مزیت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اندکی سرمایه دارایی زیادی را تحت کنترل گرفته و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کالا، وارد قرار داد آتی شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: Leverage: این مزیت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اندکی سرمایه دارایی زیادی را تحت کنترل گرفته و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کالا، وارد قرار داد آتی شود.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم به درستی تعریف نشده است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد.
پاسخ صحیح:
Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: Short sell: به معنی امکان سودآوری در بازار نزولی بوده که در آن امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن، در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت وجود دارد، ایجاد شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: Arbitrage: در این حالت امکان سودآوری بدون ریسک، از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: Leverage: این مزیت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اندکی سرمایه دارایی زیادی را تحت کنترل گرفته و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کالا، وارد قرار داد آتی شود. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم به درستی تعریف نشده است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: Short sell: به معنی امکان سودآوری در بازار نزولی بوده که در آن امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن، در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت وجود دارد، ایجاد شده است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: Short sell: به معنی امکان سودآوری در بازار نزولی بوده که در آن امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن، در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت وجود دارد، ایجاد شده است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: Short sell: به معنی امکان سودآوری در بازار نزولی بوده که در آن امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن، در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت وجود دارد، ایجاد شده است. 0
گزینه {{1+1}}: Arbitrage: در این حالت امکان سودآوری بدون ریسک، از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: Arbitrage: در این حالت امکان سودآوری بدون ریسک، از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: Arbitrage: در این حالت امکان سودآوری بدون ریسک، از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد. 0
گزینه {{3+1}}: Leverage: این مزیت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اندکی سرمایه دارایی زیادی را تحت کنترل گرفته و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کالا، وارد قرار داد آتی شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: Leverage: این مزیت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اندکی سرمایه دارایی زیادی را تحت کنترل گرفته و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کالا، وارد قرار داد آتی شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: Leverage: این مزیت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اندکی سرمایه دارایی زیادی را تحت کنترل گرفته و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کالا، وارد قرار داد آتی شود. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم به درستی تعریف نشده است؟

پاسخ شما صحیح است
Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد.
پاسخ شما صحیح است
Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: Short sell: به معنی امکان سودآوری در بازار نزولی بوده که در آن امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن، در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت وجود دارد، ایجاد شده است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: Short sell: به معنی امکان سودآوری در بازار نزولی بوده که در آن امکان فروش دارایی بدون در اختیار داشتن آن، در بازارهایی که انتظار کاهش قیمت وجود دارد، ایجاد شده است. 0
گزینه {{1+1}}: Arbitrage: در این حالت امکان سودآوری بدون ریسک، از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: Arbitrage: در این حالت امکان سودآوری بدون ریسک، از طریق ورود همزمان در دو یا چند بازار برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: Hedging: امکان پوشش ریسک را با هزینه زیاد برای کاربر فراهم می‌آورد تا با ورود به دو بازار که جهت حرکت قیمت‌ در آن‌ها اغلب درجهت یکدیگر است، ریسک خود را کاهش دهد. 0
گزینه {{3+1}}: Leverage: این مزیت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اندکی سرمایه دارایی زیادی را تحت کنترل گرفته و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کالا، وارد قرار داد آتی شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: Leverage: این مزیت موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار بتواند با اندکی سرمایه دارایی زیادی را تحت کنترل گرفته و با پرداخت مبلغ ناچیزی از کل ارزش یک کالا، وارد قرار داد آتی شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}