{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/1 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9705002
مهلت پاسخ: 1397/5/6 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدني‌ و صنعتي‌چادرملو‌
سوال :

قیمت پایانی سهام معدني‌ و صنعتي‌چادرملو‌ در نماد "کچاد" در پایان معاملات روزسه شنبه 30 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 151252
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300
گزینه {{1+1}}: 3101 تا 3300 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3101 تا 3300
گزینه {{2+1}}: 2901 تا 3100 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2901 تا 3100
گزینه {{3+1}}: 2701 تا 2900 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2701 تا 2900
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2700 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2700
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدني‌ و صنعتي‌چادرملو‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 151252
سوال :

قیمت پایانی سهام معدني‌ و صنعتي‌چادرملو‌ در نماد "کچاد" در پایان معاملات روزسه شنبه 30 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3300
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3300
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 4.26 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3101 تا 3300 3.94 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2901 تا 3100 4.57 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2701 تا 2900 6.37 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2700 12.05 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 19.07 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدني‌ و صنعتي‌چادرملو‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 151252
سوال :

قیمت پایانی سهام معدني‌ و صنعتي‌چادرملو‌ در نماد "کچاد" در پایان معاملات روزسه شنبه 30 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3300
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 3300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 4.26 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 4.26 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 4.26
گزینه {{1+1}}: 3101 تا 3300 3.94 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3101 تا 3300 3.94 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3101 تا 3300 3.94
گزینه {{2+1}}: 2901 تا 3100 4.57 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2901 تا 3100 4.57 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2901 تا 3100 4.57
گزینه {{3+1}}: 2701 تا 2900 6.37 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2701 تا 2900 6.37 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2701 تا 2900 6.37
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2700 12.05 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2700 12.05 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2700 12.05
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 19.07 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 19.07 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 19.07
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت معدني‌ و صنعتي‌چادرملو‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 151252
سوال :

قیمت پایانی سهام معدني‌ و صنعتي‌چادرملو‌ در نماد "کچاد" در پایان معاملات روزسه شنبه 30 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 3300
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 3300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 4.26 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 0
گزینه {{1+1}}: 3101 تا 3300 3.94 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3101 تا 3300 0
گزینه {{2+1}}: 2901 تا 3100 4.57 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2901 تا 3100 0
گزینه {{3+1}}: 2701 تا 2900 6.37 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2701 تا 2900 0
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2700 12.05 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2500 تا 2700 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 19.07 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2500 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}