{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/5/1 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9705001
مهلت پاسخ: 1397/5/3 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت توسعه ‌معادن‌وفلزات‌ ‌ در نماد "ومعادن" در پایان معاملات روز دوشنبه شنبه 15 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 138289
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2300 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2300
گزینه {{1+1}}: 2201 تا 2300 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2201 تا 2300
گزینه {{2+1}}: 2101 تا 2200 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2101 تا 2200
گزینه {{3+1}}: 2001 تا 2100 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2001 تا 2100
گزینه {{4+1}}: 1900 تا 2000 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1900 تا 2000
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1900 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1900
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 138289
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت توسعه ‌معادن‌وفلزات‌ ‌ در نماد "ومعادن" در پایان معاملات روز دوشنبه شنبه 15 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بالاتر از 2300
پاسخ صحیح:
بالاتر از 2300
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2300 12.12 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2201 تا 2300 5.99 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2101 تا 2200 4.07 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2001 تا 2100 4.28 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1900 تا 2000 6.45 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1900 8.64 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 138289
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت توسعه ‌معادن‌وفلزات‌ ‌ در نماد "ومعادن" در پایان معاملات روز دوشنبه شنبه 15 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 2300
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بالاتر از 2300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2300 12.12 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2300 12.12 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2300 12.12
گزینه {{1+1}}: 2201 تا 2300 5.99 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2201 تا 2300 5.99 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2201 تا 2300 5.99
گزینه {{2+1}}: 2101 تا 2200 4.07 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2101 تا 2200 4.07 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2101 تا 2200 4.07
گزینه {{3+1}}: 2001 تا 2100 4.28 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2001 تا 2100 4.28 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2001 تا 2100 4.28
گزینه {{4+1}}: 1900 تا 2000 6.45 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1900 تا 2000 6.45 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1900 تا 2000 6.45
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1900 8.64 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1900 8.64 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1900 8.64
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معادن و فلزات
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 138289
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت توسعه ‌معادن‌وفلزات‌ ‌ در نماد "ومعادن" در پایان معاملات روز دوشنبه شنبه 15 مرداد ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 2300
پاسخ شما صحیح است
بالاتر از 2300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2300 12.12 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2300 0
گزینه {{1+1}}: 2201 تا 2300 5.99 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2201 تا 2300 0
گزینه {{2+1}}: 2101 تا 2200 4.07 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2101 تا 2200 0
گزینه {{3+1}}: 2001 تا 2100 4.28 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2001 تا 2100 0
گزینه {{4+1}}: 1900 تا 2000 6.45 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1900 تا 2000 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1900 8.64 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1900 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}