{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/31 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9704070
مهلت پاسخ: 1397/5/1 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

سهام شرکت پارس خزر از ابتدای سال 90 تا ابتدای سال 97 چند درصد بازدهی داشته است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 750 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 750
گزینه {{1+1}}: 1190 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1190
گزینه {{2+1}}: 1275 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1275
گزینه {{3+1}}: 685 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 685
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سهام شرکت پارس خزر از ابتدای سال 90 تا ابتدای سال 97 چند درصد بازدهی داشته است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1190
پاسخ صحیح:
1190
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 750 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1190 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1275 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 685 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

قیمت سهم در 90/01/06 برابر است با 699 ریال

قیمت سهم در 97/01/06 برایر است با 8379 ریال

(8379/699)*100=1198

نکته: قیمت ها باید بر اساس نمودار تعدیل شده بدست بیاید، چون در این مدت چندین بار سود نقدی در مجمع تقسیم شده و افزایش سرمایه صورت گرفته است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سهام شرکت پارس خزر از ابتدای سال 90 تا ابتدای سال 97 چند درصد بازدهی داشته است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1190
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1190
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 750 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 750 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 750 0
گزینه {{1+1}}: 1190 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1190 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1190 0
گزینه {{2+1}}: 1275 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1275 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1275 0
گزینه {{3+1}}: 685 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 685 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 685 0
پاسخ تشریحی :

قیمت سهم در 90/01/06 برابر است با 699 ریال

قیمت سهم در 97/01/06 برایر است با 8379 ریال

(8379/699)*100=1198

نکته: قیمت ها باید بر اساس نمودار تعدیل شده بدست بیاید، چون در این مدت چندین بار سود نقدی در مجمع تقسیم شده و افزایش سرمایه صورت گرفته است.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سهام شرکت پارس خزر از ابتدای سال 90 تا ابتدای سال 97 چند درصد بازدهی داشته است؟

پاسخ شما صحیح است
1190
پاسخ شما صحیح است
1190
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 750 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 750 0
گزینه {{1+1}}: 1190 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1190 0
گزینه {{2+1}}: 1275 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1275 0
گزینه {{3+1}}: 685 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 685 0
پاسخ تشریحی :

قیمت سهم در 90/01/06 برابر است با 699 ریال

قیمت سهم در 97/01/06 برایر است با 8379 ریال

(8379/699)*100=1198

نکته: قیمت ها باید بر اساس نمودار تعدیل شده بدست بیاید، چون در این مدت چندین بار سود نقدی در مجمع تقسیم شده و افزایش سرمایه صورت گرفته است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}