{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/30 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9704069
مهلت پاسخ: 1397/4/31 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل تغییر قوانین معاملاتی قراردادهای آتی زعفران لغو می گردد.

قراردادهای آتی
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص قرارداد آتی زعفران نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 1- قرارداد آتی زعفران در 12:30 الی 15:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه قابل معامله است. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 1- قرارداد آتی زعفران در 12:30 الی 15:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه قابل معامله است.
گزینه {{1+1}}: 2- تعداد موقعیت تعهدی باز مجاز برای مشتریان حقوقی 1000 موقعیت است و این موقعیت می‌تواند تا 10 درصد موقعیت های تعهدی باز آن نماد در کل بازار باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2- تعداد موقعیت تعهدی باز مجاز برای مشتریان حقوقی 1000 موقعیت است و این موقعیت می‌تواند تا 10 درصد موقعیت های تعهدی باز آن نماد در کل بازار باشد.
گزینه {{2+1}}: 3- برای خرید و فروش هر 100 گرم زعفران 60هزار تومان وجه تضمین نیاز است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3- برای خرید و فروش هر 100 گرم زعفران 60هزار تومان وجه تضمین نیاز است.
گزینه {{3+1}}: 4- نماد معاملاتی زعفران SAFYYMM است که YY و MM علامت اختصاری ماه و سال قرارداد است که به صورت عدد نمایش داده میشود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4- نماد معاملاتی زعفران SAFYYMM است که YY و MM علامت اختصاری ماه و سال قرارداد است که به صورت عدد نمایش داده میشود.
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل تغییر قوانین معاملاتی قراردادهای آتی زعفران لغو می گردد.

قراردادهای آتی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص قرارداد آتی زعفران نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 1- قرارداد آتی زعفران در 12:30 الی 15:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه قابل معامله است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2- تعداد موقعیت تعهدی باز مجاز برای مشتریان حقوقی 1000 موقعیت است و این موقعیت می‌تواند تا 10 درصد موقعیت های تعهدی باز آن نماد در کل بازار باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3- برای خرید و فروش هر 100 گرم زعفران 60هزار تومان وجه تضمین نیاز است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4- نماد معاملاتی زعفران SAFYYMM است که YY و MM علامت اختصاری ماه و سال قرارداد است که به صورت عدد نمایش داده میشود. 0 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل تغییر قوانین معاملاتی قراردادهای آتی زعفران لغو می گردد.

قراردادهای آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص قرارداد آتی زعفران نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1- قرارداد آتی زعفران در 12:30 الی 15:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه قابل معامله است. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 1- قرارداد آتی زعفران در 12:30 الی 15:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه قابل معامله است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 1- قرارداد آتی زعفران در 12:30 الی 15:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه قابل معامله است. 0
گزینه {{1+1}}: 2- تعداد موقعیت تعهدی باز مجاز برای مشتریان حقوقی 1000 موقعیت است و این موقعیت می‌تواند تا 10 درصد موقعیت های تعهدی باز آن نماد در کل بازار باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2- تعداد موقعیت تعهدی باز مجاز برای مشتریان حقوقی 1000 موقعیت است و این موقعیت می‌تواند تا 10 درصد موقعیت های تعهدی باز آن نماد در کل بازار باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2- تعداد موقعیت تعهدی باز مجاز برای مشتریان حقوقی 1000 موقعیت است و این موقعیت می‌تواند تا 10 درصد موقعیت های تعهدی باز آن نماد در کل بازار باشد. 0
گزینه {{2+1}}: 3- برای خرید و فروش هر 100 گرم زعفران 60هزار تومان وجه تضمین نیاز است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3- برای خرید و فروش هر 100 گرم زعفران 60هزار تومان وجه تضمین نیاز است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3- برای خرید و فروش هر 100 گرم زعفران 60هزار تومان وجه تضمین نیاز است. 0
گزینه {{3+1}}: 4- نماد معاملاتی زعفران SAFYYMM است که YY و MM علامت اختصاری ماه و سال قرارداد است که به صورت عدد نمایش داده میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4- نماد معاملاتی زعفران SAFYYMM است که YY و MM علامت اختصاری ماه و سال قرارداد است که به صورت عدد نمایش داده میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4- نماد معاملاتی زعفران SAFYYMM است که YY و MM علامت اختصاری ماه و سال قرارداد است که به صورت عدد نمایش داده میشود. 0
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل تغییر قوانین معاملاتی قراردادهای آتی زعفران لغو می گردد.

قراردادهای آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درخصوص قرارداد آتی زعفران نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1- قرارداد آتی زعفران در 12:30 الی 15:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه قابل معامله است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 1- قرارداد آتی زعفران در 12:30 الی 15:30 روزهای شنبه تا چهارشنبه قابل معامله است. 0
گزینه {{1+1}}: 2- تعداد موقعیت تعهدی باز مجاز برای مشتریان حقوقی 1000 موقعیت است و این موقعیت می‌تواند تا 10 درصد موقعیت های تعهدی باز آن نماد در کل بازار باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2- تعداد موقعیت تعهدی باز مجاز برای مشتریان حقوقی 1000 موقعیت است و این موقعیت می‌تواند تا 10 درصد موقعیت های تعهدی باز آن نماد در کل بازار باشد. 0
گزینه {{2+1}}: 3- برای خرید و فروش هر 100 گرم زعفران 60هزار تومان وجه تضمین نیاز است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3- برای خرید و فروش هر 100 گرم زعفران 60هزار تومان وجه تضمین نیاز است. 0
گزینه {{3+1}}: 4- نماد معاملاتی زعفران SAFYYMM است که YY و MM علامت اختصاری ماه و سال قرارداد است که به صورت عدد نمایش داده میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4- نماد معاملاتی زعفران SAFYYMM است که YY و MM علامت اختصاری ماه و سال قرارداد است که به صورت عدد نمایش داده میشود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}