{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/30 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9704067
مهلت پاسخ: 1397/4/31 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 141409
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ ‌ در نماد "وساخت" در پایان معاملات روزچهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 141409
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ ‌ در نماد "وساخت" در پایان معاملات روزچهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ صحیح:
پائین تر از 2300
پاسخ صحیح:
پائین تر از 2300
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 24.09 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 6.69 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 3.82 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 3.05 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 6.21 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 17.23 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 141409
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ ‌ در نماد "وساخت" در پایان معاملات روزچهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 2300
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پائین تر از 2300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 24.09 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 24.09 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 24.09
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 6.69 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 6.69 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 6.69
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 3.82 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 3.82 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 3.82
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 3.05 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 3.05 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 3.05
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 6.21 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 6.21 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 6.21
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 17.23 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 17.23 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 17.23
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 141409
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت سرمايه‌ گذاري‌ ساختمان‌ايران‌ ‌ در نماد "وساخت" در پایان معاملات روزچهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 2300
پاسخ شما صحیح است
پائین تر از 2300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 24.09 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 2780 0
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 6.69 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2661 تا 2780 0
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 3.82 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2541 تا 2660 0
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 3.05 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2421 تا 2540 0
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 6.21 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2300 تا 2420 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 17.23 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2300 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}