{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/30 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9704066
مهلت پاسخ: 1397/4/31 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت كمباين‌ سازي‌ ايران‌ در نماد "تکمبا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142852
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142852
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت كمباين‌ سازي‌ ايران‌ در نماد "تکمبا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
701 تا 740
پاسخ صحیح:
701 تا 740
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 15.57 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 6.47 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 2.35 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 4.17 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 10.50 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 48.92 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142852
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت كمباين‌ سازي‌ ايران‌ در نماد "تکمبا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
701 تا 740
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
701 تا 740
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 15.57 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 15.57 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 15.57
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 6.47 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 6.47 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 6.47
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 2.35 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 2.35 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 2.35
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 4.17 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 4.17 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 4.17
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 10.50 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 10.50 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 10.50
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 48.92 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 48.92 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 48.92
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142852
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت كمباين‌ سازي‌ ايران‌ در نماد "تکمبا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
701 تا 740
پاسخ شما صحیح است
701 تا 740
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 15.57 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 0
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 6.47 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 0
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 2.35 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 0
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 4.17 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 0
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 10.50 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 48.92 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}