{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/30 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9704066
مهلت پاسخ: 1397/4/31 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142852
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت كمباين‌ سازي‌ ايران‌ در نماد "تکمبا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142852
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت كمباين‌ سازي‌ ايران‌ در نماد "تکمبا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ صحیح:
701 تا 740
پاسخ صحیح:
701 تا 740
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 15.57 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 6.47 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 2.35 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 4.17 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 10.50 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 48.92 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142852
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت كمباين‌ سازي‌ ايران‌ در نماد "تکمبا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
701 تا 740
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
701 تا 740
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 15.57 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 15.57 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 15.57
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 6.47 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 6.47 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 6.47
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 2.35 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 2.35 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 2.35
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 4.17 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 4.17 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 4.17
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 10.50 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 10.50 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 10.50
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 48.92 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 48.92 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 48.92
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت كمباين‌ سازي‌ ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 142852
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت كمباين‌ سازي‌ ايران‌ در نماد "تکمبا" در پایان معاملات روز چهارشنبه 3 مرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
701 تا 740
پاسخ شما صحیح است
701 تا 740
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 15.57 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 820 0
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 6.47 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 781 تا 820 0
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 2.35 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 741 تا 780 0
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 4.17 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 701 تا 740 0
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 10.50 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 660 تا 700 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 48.92 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 660 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}