{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/27 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9704065
مهلت پاسخ: 1397/4/28 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سرمایه در گردش مبالغی است که شرکت در دارایی های جاری خود سرمایه گذاری می کند پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سرمایه در گردش مبالغی است که شرکت در دارایی های جاری خود سرمایه گذاری می کند
گزینه {{1+1}}: حجم فروش کالا و دوره گردش وجوه نقد از جمله عواملی هستند که بر سرمایه در گردش شرکت تاثیرگذار است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حجم فروش کالا و دوره گردش وجوه نقد از جمله عواملی هستند که بر سرمایه در گردش شرکت تاثیرگذار است.
گزینه {{2+1}}: چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است.
گزینه {{3+1}}: زمانی که شرکت از وام های کوتاه مدت بیشتر استفاده کند و برای تامین دارایی های ثابت خود از وام های کوتاه مدت استفاده نماید، در مدیریت بدهی های جاری خود استراتژی جسورانه را در پیش گرفته است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زمانی که شرکت از وام های کوتاه مدت بیشتر استفاده کند و برای تامین دارایی های ثابت خود از وام های کوتاه مدت استفاده نماید، در مدیریت بدهی های جاری خود استراتژی جسورانه را در پیش گرفته است.
دانش مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است.
پاسخ صحیح:
چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سرمایه در گردش مبالغی است که شرکت در دارایی های جاری خود سرمایه گذاری می کند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حجم فروش کالا و دوره گردش وجوه نقد از جمله عواملی هستند که بر سرمایه در گردش شرکت تاثیرگذار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمانی که شرکت از وام های کوتاه مدت بیشتر استفاده کند و برای تامین دارایی های ثابت خود از وام های کوتاه مدت استفاده نماید، در مدیریت بدهی های جاری خود استراتژی جسورانه را در پیش گرفته است. 0 پاسخ صحیح
دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه در گردش مبالغی است که شرکت در دارایی های جاری خود سرمایه گذاری می کند 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سرمایه در گردش مبالغی است که شرکت در دارایی های جاری خود سرمایه گذاری می کند 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سرمایه در گردش مبالغی است که شرکت در دارایی های جاری خود سرمایه گذاری می کند 0
گزینه {{1+1}}: حجم فروش کالا و دوره گردش وجوه نقد از جمله عواملی هستند که بر سرمایه در گردش شرکت تاثیرگذار است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حجم فروش کالا و دوره گردش وجوه نقد از جمله عواملی هستند که بر سرمایه در گردش شرکت تاثیرگذار است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حجم فروش کالا و دوره گردش وجوه نقد از جمله عواملی هستند که بر سرمایه در گردش شرکت تاثیرگذار است. 0
گزینه {{2+1}}: چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است. 0
گزینه {{3+1}}: زمانی که شرکت از وام های کوتاه مدت بیشتر استفاده کند و برای تامین دارایی های ثابت خود از وام های کوتاه مدت استفاده نماید، در مدیریت بدهی های جاری خود استراتژی جسورانه را در پیش گرفته است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زمانی که شرکت از وام های کوتاه مدت بیشتر استفاده کند و برای تامین دارایی های ثابت خود از وام های کوتاه مدت استفاده نماید، در مدیریت بدهی های جاری خود استراتژی جسورانه را در پیش گرفته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمانی که شرکت از وام های کوتاه مدت بیشتر استفاده کند و برای تامین دارایی های ثابت خود از وام های کوتاه مدت استفاده نماید، در مدیریت بدهی های جاری خود استراتژی جسورانه را در پیش گرفته است. 0
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است.
پاسخ شما صحیح است
چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه در گردش مبالغی است که شرکت در دارایی های جاری خود سرمایه گذاری می کند 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سرمایه در گردش مبالغی است که شرکت در دارایی های جاری خود سرمایه گذاری می کند 0
گزینه {{1+1}}: حجم فروش کالا و دوره گردش وجوه نقد از جمله عواملی هستند که بر سرمایه در گردش شرکت تاثیرگذار است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حجم فروش کالا و دوره گردش وجوه نقد از جمله عواملی هستند که بر سرمایه در گردش شرکت تاثیرگذار است. 0
گزینه {{2+1}}: چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: چنانچه شرکت مقدار زیادی موجودی کالا و وجوه نقد نگهداری کند، می تواند نشان دهنده این باشد که استراتژی آن در زمینه دارایی های جاری جسورانه است. 0
گزینه {{3+1}}: زمانی که شرکت از وام های کوتاه مدت بیشتر استفاده کند و برای تامین دارایی های ثابت خود از وام های کوتاه مدت استفاده نماید، در مدیریت بدهی های جاری خود استراتژی جسورانه را در پیش گرفته است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمانی که شرکت از وام های کوتاه مدت بیشتر استفاده کند و برای تامین دارایی های ثابت خود از وام های کوتاه مدت استفاده نماید، در مدیریت بدهی های جاری خود استراتژی جسورانه را در پیش گرفته است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}