{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/26 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9704062
مهلت پاسخ: 1397/4/27 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

معاملات بازار آتی
سوال :

در محاسبه سود و زیان در بازار آتی، کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: زمانی که در یک روز موقعیت فروش بگیرید و قیمت تسویه در آن روز پایین تر از قیمت فروش شما می‌شود، در حقیقت شما به اندازه ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تسویه، سود کرده‌اید. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانی که در یک روز موقعیت فروش بگیرید و قیمت تسویه در آن روز پایین تر از قیمت فروش شما می‌شود، در حقیقت شما به اندازه ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تسویه، سود کرده‌اید.
گزینه {{1+1}}: سود و زیان معاملات در بازار آتی بر اساس قیمت تسویه به صورت روزانه باتوجه به موقعیت باز محاسبه می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود و زیان معاملات در بازار آتی بر اساس قیمت تسویه به صورت روزانه باتوجه به موقعیت باز محاسبه می‌شود.
گزینه {{2+1}}: برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید.
گزینه {{3+1}}: موقعیت‌های باز هر روز بعد از ساعت 19، نسبت به قیمت تسویه مقایسه شده و مابه التفاوت به شکل سود یا زیان به حساب شما منظور می‌گردد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: موقعیت‌های باز هر روز بعد از ساعت 19، نسبت به قیمت تسویه مقایسه شده و مابه التفاوت به شکل سود یا زیان به حساب شما منظور می‌گردد.
معاملات بازار آتی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در محاسبه سود و زیان در بازار آتی، کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید.
پاسخ صحیح:
برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: زمانی که در یک روز موقعیت فروش بگیرید و قیمت تسویه در آن روز پایین تر از قیمت فروش شما می‌شود، در حقیقت شما به اندازه ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تسویه، سود کرده‌اید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود و زیان معاملات در بازار آتی بر اساس قیمت تسویه به صورت روزانه باتوجه به موقعیت باز محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: موقعیت‌های باز هر روز بعد از ساعت 19، نسبت به قیمت تسویه مقایسه شده و مابه التفاوت به شکل سود یا زیان به حساب شما منظور می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

از آنجایی که هر قرارداد سکه شامل ده سکه است، بنابراین با باز کردن هر قرارداد حداقل باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید تا کارمزد را پوشش دهید. اما چون حداقل نوسانات قیمتی ۵۰۰ تومان است، بنابراین باید به ازای هر سکه ۱,۰۰۰ تومان نوسان‌گیری کنید.
به طور مثال اگر یک قرارداد خرید باز کنید و قیمت هر سکه ۱,۰۰۰ تومان بالاتر برود، در مجموع ۱۰,۰۰۰ تومان سود می‌کنید که هم ۶,۰۰۰ کارمزد را پوشش می‌دهد و هم چهار هزار تومان سود می‌کنید.

معاملات بازار آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در محاسبه سود و زیان در بازار آتی، کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که در یک روز موقعیت فروش بگیرید و قیمت تسویه در آن روز پایین تر از قیمت فروش شما می‌شود، در حقیقت شما به اندازه ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تسویه، سود کرده‌اید. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: زمانی که در یک روز موقعیت فروش بگیرید و قیمت تسویه در آن روز پایین تر از قیمت فروش شما می‌شود، در حقیقت شما به اندازه ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تسویه، سود کرده‌اید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانی که در یک روز موقعیت فروش بگیرید و قیمت تسویه در آن روز پایین تر از قیمت فروش شما می‌شود، در حقیقت شما به اندازه ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تسویه، سود کرده‌اید. 0
گزینه {{1+1}}: سود و زیان معاملات در بازار آتی بر اساس قیمت تسویه به صورت روزانه باتوجه به موقعیت باز محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود و زیان معاملات در بازار آتی بر اساس قیمت تسویه به صورت روزانه باتوجه به موقعیت باز محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود و زیان معاملات در بازار آتی بر اساس قیمت تسویه به صورت روزانه باتوجه به موقعیت باز محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید. 0
گزینه {{3+1}}: موقعیت‌های باز هر روز بعد از ساعت 19، نسبت به قیمت تسویه مقایسه شده و مابه التفاوت به شکل سود یا زیان به حساب شما منظور می‌گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: موقعیت‌های باز هر روز بعد از ساعت 19، نسبت به قیمت تسویه مقایسه شده و مابه التفاوت به شکل سود یا زیان به حساب شما منظور می‌گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: موقعیت‌های باز هر روز بعد از ساعت 19، نسبت به قیمت تسویه مقایسه شده و مابه التفاوت به شکل سود یا زیان به حساب شما منظور می‌گردد. 0
پاسخ تشریحی :

از آنجایی که هر قرارداد سکه شامل ده سکه است، بنابراین با باز کردن هر قرارداد حداقل باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید تا کارمزد را پوشش دهید. اما چون حداقل نوسانات قیمتی ۵۰۰ تومان است، بنابراین باید به ازای هر سکه ۱,۰۰۰ تومان نوسان‌گیری کنید.
به طور مثال اگر یک قرارداد خرید باز کنید و قیمت هر سکه ۱,۰۰۰ تومان بالاتر برود، در مجموع ۱۰,۰۰۰ تومان سود می‌کنید که هم ۶,۰۰۰ کارمزد را پوشش می‌دهد و هم چهار هزار تومان سود می‌کنید.

این سوال لغو شده است.

معاملات بازار آتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در محاسبه سود و زیان در بازار آتی، کدامیک از موارد زیر نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید.
پاسخ شما صحیح است
برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: زمانی که در یک روز موقعیت فروش بگیرید و قیمت تسویه در آن روز پایین تر از قیمت فروش شما می‌شود، در حقیقت شما به اندازه ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تسویه، سود کرده‌اید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: زمانی که در یک روز موقعیت فروش بگیرید و قیمت تسویه در آن روز پایین تر از قیمت فروش شما می‌شود، در حقیقت شما به اندازه ما به التفاوت قیمت فروش و قیمت تسویه، سود کرده‌اید. 0
گزینه {{1+1}}: سود و زیان معاملات در بازار آتی بر اساس قیمت تسویه به صورت روزانه باتوجه به موقعیت باز محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود و زیان معاملات در بازار آتی بر اساس قیمت تسویه به صورت روزانه باتوجه به موقعیت باز محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برای پوشش هزینه کارمزد، با باز کردن هر قرارداد حداکثر باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید. 0
گزینه {{3+1}}: موقعیت‌های باز هر روز بعد از ساعت 19، نسبت به قیمت تسویه مقایسه شده و مابه التفاوت به شکل سود یا زیان به حساب شما منظور می‌گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: موقعیت‌های باز هر روز بعد از ساعت 19، نسبت به قیمت تسویه مقایسه شده و مابه التفاوت به شکل سود یا زیان به حساب شما منظور می‌گردد. 0
پاسخ تشریحی :

از آنجایی که هر قرارداد سکه شامل ده سکه است، بنابراین با باز کردن هر قرارداد حداقل باید به اندازه ۶۰۰ تومان به ازای هر سکه نوسان‌گیری کنید تا کارمزد را پوشش دهید. اما چون حداقل نوسانات قیمتی ۵۰۰ تومان است، بنابراین باید به ازای هر سکه ۱,۰۰۰ تومان نوسان‌گیری کنید.
به طور مثال اگر یک قرارداد خرید باز کنید و قیمت هر سکه ۱,۰۰۰ تومان بالاتر برود، در مجموع ۱۰,۰۰۰ تومان سود می‌کنید که هم ۶,۰۰۰ کارمزد را پوشش می‌دهد و هم چهار هزار تومان سود می‌کنید.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}