{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/24 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9704056
مهلت پاسخ: 1397/4/25 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

توقف و بازگشایی نمادها
سوال :

زمانی که وضعیت نماد بعد از متوقف شدن و قبل از بازگشایی در حالت مجاز- محفوظ قرار می گیرد کدامیک از گزینه های زیر در خصوص وضعیت مجاز- محفوظ صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: درحالت مجاز- محفوظ میتوان سفارش فعال ثبت شده در نماد را حذف یا یرایش نمود ولی هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: درحالت مجاز- محفوظ میتوان سفارش فعال ثبت شده در نماد را حذف یا یرایش نمود ولی هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
گزینه {{1+1}}: در این حالت امکان ارسال بهترین مظنه درسفارش خرید یا فروش به صورت آنلاین بر روی نماد موردنظر وجود ندارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در این حالت امکان ارسال بهترین مظنه درسفارش خرید یا فروش به صورت آنلاین بر روی نماد موردنظر وجود ندارد.
گزینه {{2+1}}: در حالت مجاز- محفوظ و به محض مجاز شدن نماد، سفارشات فعالی که از قبل در نماد مورد نظر ثبت شده اند در صورت مچ شدن قیمت‌ها انجام خواهد شد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در حالت مجاز- محفوظ و به محض مجاز شدن نماد، سفارشات فعالی که از قبل در نماد مورد نظر ثبت شده اند در صورت مچ شدن قیمت‌ها انجام خواهد شد
گزینه {{3+1}}: در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
توقف و بازگشایی نمادها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

زمانی که وضعیت نماد بعد از متوقف شدن و قبل از بازگشایی در حالت مجاز- محفوظ قرار می گیرد کدامیک از گزینه های زیر در خصوص وضعیت مجاز- محفوظ صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
پاسخ صحیح:
در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: درحالت مجاز- محفوظ میتوان سفارش فعال ثبت شده در نماد را حذف یا یرایش نمود ولی هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این حالت امکان ارسال بهترین مظنه درسفارش خرید یا فروش به صورت آنلاین بر روی نماد موردنظر وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در حالت مجاز- محفوظ و به محض مجاز شدن نماد، سفارشات فعالی که از قبل در نماد مورد نظر ثبت شده اند در صورت مچ شدن قیمت‌ها انجام خواهد شد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0 پاسخ صحیح
توقف و بازگشایی نمادها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

زمانی که وضعیت نماد بعد از متوقف شدن و قبل از بازگشایی در حالت مجاز- محفوظ قرار می گیرد کدامیک از گزینه های زیر در خصوص وضعیت مجاز- محفوظ صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: درحالت مجاز- محفوظ میتوان سفارش فعال ثبت شده در نماد را حذف یا یرایش نمود ولی هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: درحالت مجاز- محفوظ میتوان سفارش فعال ثبت شده در نماد را حذف یا یرایش نمود ولی هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: درحالت مجاز- محفوظ میتوان سفارش فعال ثبت شده در نماد را حذف یا یرایش نمود ولی هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: در این حالت امکان ارسال بهترین مظنه درسفارش خرید یا فروش به صورت آنلاین بر روی نماد موردنظر وجود ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در این حالت امکان ارسال بهترین مظنه درسفارش خرید یا فروش به صورت آنلاین بر روی نماد موردنظر وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این حالت امکان ارسال بهترین مظنه درسفارش خرید یا فروش به صورت آنلاین بر روی نماد موردنظر وجود ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: در حالت مجاز- محفوظ و به محض مجاز شدن نماد، سفارشات فعالی که از قبل در نماد مورد نظر ثبت شده اند در صورت مچ شدن قیمت‌ها انجام خواهد شد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در حالت مجاز- محفوظ و به محض مجاز شدن نماد، سفارشات فعالی که از قبل در نماد مورد نظر ثبت شده اند در صورت مچ شدن قیمت‌ها انجام خواهد شد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در حالت مجاز- محفوظ و به محض مجاز شدن نماد، سفارشات فعالی که از قبل در نماد مورد نظر ثبت شده اند در صورت مچ شدن قیمت‌ها انجام خواهد شد 0
گزینه {{3+1}}: در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0
این سوال لغو شده است.

توقف و بازگشایی نمادها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

زمانی که وضعیت نماد بعد از متوقف شدن و قبل از بازگشایی در حالت مجاز- محفوظ قرار می گیرد کدامیک از گزینه های زیر در خصوص وضعیت مجاز- محفوظ صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
پاسخ شما صحیح است
در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: درحالت مجاز- محفوظ میتوان سفارش فعال ثبت شده در نماد را حذف یا یرایش نمود ولی هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: درحالت مجاز- محفوظ میتوان سفارش فعال ثبت شده در نماد را حذف یا یرایش نمود ولی هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: در این حالت امکان ارسال بهترین مظنه درسفارش خرید یا فروش به صورت آنلاین بر روی نماد موردنظر وجود ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در این حالت امکان ارسال بهترین مظنه درسفارش خرید یا فروش به صورت آنلاین بر روی نماد موردنظر وجود ندارد. 0
گزینه {{2+1}}: در حالت مجاز- محفوظ و به محض مجاز شدن نماد، سفارشات فعالی که از قبل در نماد مورد نظر ثبت شده اند در صورت مچ شدن قیمت‌ها انجام خواهد شد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در حالت مجاز- محفوظ و به محض مجاز شدن نماد، سفارشات فعالی که از قبل در نماد مورد نظر ثبت شده اند در صورت مچ شدن قیمت‌ها انجام خواهد شد 0
گزینه {{3+1}}: در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در این حالت نمی‌توان سفارش خرید یا فروش ارسال نمود و هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}