{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/23 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9704054
مهلت پاسخ: 1397/4/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: Anti dilution right: حق جلوگیری از رقیق شدن سهام، شخصی که دارای این حق باشد، می تواند به مدت معینی از رقیق شدن سهام خود که به واسطه جذب سرمایه اتفاق می افتد جلوگیری کند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: Anti dilution right: حق جلوگیری از رقیق شدن سهام، شخصی که دارای این حق باشد، می تواند به مدت معینی از رقیق شدن سهام خود که به واسطه جذب سرمایه اتفاق می افتد جلوگیری کند.
گزینه {{1+1}}: IPO: زمانی که استارت آپ برای اولین بار سهام خود را در یک فراخوان در بازار سرمایه عرضه می کند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: IPO: زمانی که استارت آپ برای اولین بار سهام خود را در یک فراخوان در بازار سرمایه عرضه می کند.
گزینه {{2+1}}: ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد.
گزینه {{3+1}}: ROI: بازده سرمایه گذاری یا بازگشت سرمایه، نسبت پول به دست آمده از سرمایه گذاری را به سرمایه اولیه، بازده سرمایه گذاری می گویند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ROI: بازده سرمایه گذاری یا بازگشت سرمایه، نسبت پول به دست آمده از سرمایه گذاری را به سرمایه اولیه، بازده سرمایه گذاری می گویند.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد.
پاسخ صحیح:
ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: Anti dilution right: حق جلوگیری از رقیق شدن سهام، شخصی که دارای این حق باشد، می تواند به مدت معینی از رقیق شدن سهام خود که به واسطه جذب سرمایه اتفاق می افتد جلوگیری کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: IPO: زمانی که استارت آپ برای اولین بار سهام خود را در یک فراخوان در بازار سرمایه عرضه می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ROI: بازده سرمایه گذاری یا بازگشت سرمایه، نسبت پول به دست آمده از سرمایه گذاری را به سرمایه اولیه، بازده سرمایه گذاری می گویند. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: Anti dilution right: حق جلوگیری از رقیق شدن سهام، شخصی که دارای این حق باشد، می تواند به مدت معینی از رقیق شدن سهام خود که به واسطه جذب سرمایه اتفاق می افتد جلوگیری کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: Anti dilution right: حق جلوگیری از رقیق شدن سهام، شخصی که دارای این حق باشد، می تواند به مدت معینی از رقیق شدن سهام خود که به واسطه جذب سرمایه اتفاق می افتد جلوگیری کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: Anti dilution right: حق جلوگیری از رقیق شدن سهام، شخصی که دارای این حق باشد، می تواند به مدت معینی از رقیق شدن سهام خود که به واسطه جذب سرمایه اتفاق می افتد جلوگیری کند. 0
گزینه {{1+1}}: IPO: زمانی که استارت آپ برای اولین بار سهام خود را در یک فراخوان در بازار سرمایه عرضه می کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: IPO: زمانی که استارت آپ برای اولین بار سهام خود را در یک فراخوان در بازار سرمایه عرضه می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: IPO: زمانی که استارت آپ برای اولین بار سهام خود را در یک فراخوان در بازار سرمایه عرضه می کند. 0
گزینه {{2+1}}: ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد. 0
گزینه {{3+1}}: ROI: بازده سرمایه گذاری یا بازگشت سرمایه، نسبت پول به دست آمده از سرمایه گذاری را به سرمایه اولیه، بازده سرمایه گذاری می گویند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ROI: بازده سرمایه گذاری یا بازگشت سرمایه، نسبت پول به دست آمده از سرمایه گذاری را به سرمایه اولیه، بازده سرمایه گذاری می گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ROI: بازده سرمایه گذاری یا بازگشت سرمایه، نسبت پول به دست آمده از سرمایه گذاری را به سرمایه اولیه، بازده سرمایه گذاری می گویند. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد.
پاسخ شما صحیح است
ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: Anti dilution right: حق جلوگیری از رقیق شدن سهام، شخصی که دارای این حق باشد، می تواند به مدت معینی از رقیق شدن سهام خود که به واسطه جذب سرمایه اتفاق می افتد جلوگیری کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: Anti dilution right: حق جلوگیری از رقیق شدن سهام، شخصی که دارای این حق باشد، می تواند به مدت معینی از رقیق شدن سهام خود که به واسطه جذب سرمایه اتفاق می افتد جلوگیری کند. 0
گزینه {{1+1}}: IPO: زمانی که استارت آپ برای اولین بار سهام خود را در یک فراخوان در بازار سرمایه عرضه می کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: IPO: زمانی که استارت آپ برای اولین بار سهام خود را در یک فراخوان در بازار سرمایه عرضه می کند. 0
گزینه {{2+1}}: ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: ESOP: مبلغی است که یک استارت آپ در حال حاضر به طور ماهانه خرج می کند تا جوابگوی مخارج خود قبل از سوددهی اولیه باشد. 0
گزینه {{3+1}}: ROI: بازده سرمایه گذاری یا بازگشت سرمایه، نسبت پول به دست آمده از سرمایه گذاری را به سرمایه اولیه، بازده سرمایه گذاری می گویند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ROI: بازده سرمایه گذاری یا بازگشت سرمایه، نسبت پول به دست آمده از سرمایه گذاری را به سرمایه اولیه، بازده سرمایه گذاری می گویند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}