{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/23 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9704052
مهلت پاسخ: 1397/4/24 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت لبنيات‌كالبر
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت لبنيات‌كالبر در نماد "غالبر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130388
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520
گزینه {{1+1}}: 1441 تا 1520 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1441 تا 1520
گزینه {{2+1}}: 1361 تا 1440 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1361 تا 1440
گزینه {{3+1}}: 1281 تا 1360 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1281 تا 1360
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1280 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1280
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200
پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت لبنيات‌كالبر
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130388
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت لبنيات‌كالبر در نماد "غالبر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1281 تا 1360
پاسخ صحیح:
1281 تا 1360
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 39.56 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1441 تا 1520 12.99 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1361 تا 1440 4.59 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1281 تا 1360 2.31 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1280 4.96 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 21.80 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت لبنيات‌كالبر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130388
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت لبنيات‌كالبر در نماد "غالبر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1281 تا 1360
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1281 تا 1360
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 39.56 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 39.56 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 39.56
گزینه {{1+1}}: 1441 تا 1520 12.99 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1441 تا 1520 12.99 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1441 تا 1520 12.99
گزینه {{2+1}}: 1361 تا 1440 4.59 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1361 تا 1440 4.59 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1361 تا 1440 4.59
گزینه {{3+1}}: 1281 تا 1360 2.31 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1281 تا 1360 2.31 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1281 تا 1360 2.31
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1280 4.96 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1280 4.96 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1280 4.96
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 21.80 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 21.80 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 21.80
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت لبنيات‌كالبر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 79
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130388
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت لبنيات‌كالبر در نماد "غالبر" در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
1281 تا 1360
پاسخ شما صحیح است
1281 تا 1360
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 39.56 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1520 0
گزینه {{1+1}}: 1441 تا 1520 12.99 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1441 تا 1520 0
گزینه {{2+1}}: 1361 تا 1440 4.59 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1361 تا 1440 0
گزینه {{3+1}}: 1281 تا 1360 2.31 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1281 تا 1360 0
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1280 4.96 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1280 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 21.80 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}