{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/23 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9704051
مهلت پاسخ: 1397/4/24 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور در نماد "کنور "در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 129862
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900
گزینه {{1+1}}: 3701 تا 3900 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3701 تا 3900
گزینه {{2+1}}: 3501 تا 3700 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3501 تا 3700
گزینه {{3+1}}: 3301 تا 3500 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 3301 تا 3500
گزینه {{4+1}}: 3100 تا 3300 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 3100 تا 3300
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3100 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3100
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 129862
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور در نماد "کنور "در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
3301 تا 3500
پاسخ صحیح:
3301 تا 3500
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 34.63 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3701 تا 3900 17.17 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3501 تا 3700 4.58 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3301 تا 3500 2.53 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3100 تا 3300 4.28 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3100 15.19 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 129862
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور در نماد "کنور "در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3301 تا 3500
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3301 تا 3500
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 34.63 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 34.63 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 34.63
گزینه {{1+1}}: 3701 تا 3900 17.17 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3701 تا 3900 17.17 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3701 تا 3900 17.17
گزینه {{2+1}}: 3501 تا 3700 4.58 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3501 تا 3700 4.58 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3501 تا 3700 4.58
گزینه {{3+1}}: 3301 تا 3500 2.53 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 3301 تا 3500 2.53 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3301 تا 3500 2.53
گزینه {{4+1}}: 3100 تا 3300 4.28 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 3100 تا 3300 4.28 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3100 تا 3300 4.28
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3100 15.19 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3100 15.19 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3100 15.19
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت توسعه معدني و صنعتي صبانور
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 129862
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت توسعه معدني و صنعتي صبانور در نماد "کنور "در پایان معاملات روز چهارشنبه 27 تیر ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
3301 تا 3500
پاسخ شما صحیح است
3301 تا 3500
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 34.63 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3900 0
گزینه {{1+1}}: 3701 تا 3900 17.17 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3701 تا 3900 0
گزینه {{2+1}}: 3501 تا 3700 4.58 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3501 تا 3700 0
گزینه {{3+1}}: 3301 تا 3500 2.53 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3301 تا 3500 0
گزینه {{4+1}}: 3100 تا 3300 4.28 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3100 تا 3300 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3100 15.19 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3100 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}