{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/20 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9704049
مهلت پاسخ: 1397/4/21 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

انواع تحلیل ها
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحلیل بنیادی و تکنیکال نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در تحلیل بنیادی نسبت PEG برای ارزشگذاری سهام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در تحلیل بنیادی نسبت PEG برای ارزشگذاری سهام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد.
گزینه {{1+1}}: یکی از اهداف تحلیل تکنیکال یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن بر اساس روند گذشته و کنونی است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از اهداف تحلیل تکنیکال یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن بر اساس روند گذشته و کنونی است.
گزینه {{2+1}}: تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است.
گزینه {{3+1}}: تحلیلگران بنیادی علاوه بر اطلاعات گذشته سهم، به پیش بینی های آینده نیز توجه می کنند. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تحلیلگران بنیادی علاوه بر اطلاعات گذشته سهم، به پیش بینی های آینده نیز توجه می کنند.
انواع تحلیل ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحلیل بنیادی و تکنیکال نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است.
پاسخ صحیح:
تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در تحلیل بنیادی نسبت PEG برای ارزشگذاری سهام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از اهداف تحلیل تکنیکال یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن بر اساس روند گذشته و کنونی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تحلیلگران بنیادی علاوه بر اطلاعات گذشته سهم، به پیش بینی های آینده نیز توجه می کنند. 0 پاسخ صحیح
انواع تحلیل ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحلیل بنیادی و تکنیکال نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در تحلیل بنیادی نسبت PEG برای ارزشگذاری سهام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در تحلیل بنیادی نسبت PEG برای ارزشگذاری سهام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در تحلیل بنیادی نسبت PEG برای ارزشگذاری سهام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از اهداف تحلیل تکنیکال یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن بر اساس روند گذشته و کنونی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از اهداف تحلیل تکنیکال یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن بر اساس روند گذشته و کنونی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از اهداف تحلیل تکنیکال یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن بر اساس روند گذشته و کنونی است. 0
گزینه {{2+1}}: تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است. 0
گزینه {{3+1}}: تحلیلگران بنیادی علاوه بر اطلاعات گذشته سهم، به پیش بینی های آینده نیز توجه می کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: تحلیلگران بنیادی علاوه بر اطلاعات گذشته سهم، به پیش بینی های آینده نیز توجه می کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تحلیلگران بنیادی علاوه بر اطلاعات گذشته سهم، به پیش بینی های آینده نیز توجه می کنند. 0
این سوال لغو شده است.

انواع تحلیل ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در مورد تحلیل بنیادی و تکنیکال نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است.
پاسخ شما صحیح است
تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در تحلیل بنیادی نسبت PEG برای ارزشگذاری سهام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در تحلیل بنیادی نسبت PEG برای ارزشگذاری سهام شرکتها مورد استفاده قرار میگیرد. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از اهداف تحلیل تکنیکال یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن بر اساس روند گذشته و کنونی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از اهداف تحلیل تکنیکال یافتن زمان مناسب برای ورود به بازار یا خروج از آن بر اساس روند گذشته و کنونی است. 0
گزینه {{2+1}}: تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تحلیلگران بنیادی اعتقاد دارند همه اطلاعات موجود در بازار سرمایه از طریق قیمت قابل دریافت است. 0
گزینه {{3+1}}: تحلیلگران بنیادی علاوه بر اطلاعات گذشته سهم، به پیش بینی های آینده نیز توجه می کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: تحلیلگران بنیادی علاوه بر اطلاعات گذشته سهم، به پیش بینی های آینده نیز توجه می کنند. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}