{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/19 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9704046
مهلت پاسخ: 1397/4/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در فرایند تقسیم سود نقدی، کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اگر وضعیت نقدینگی شرکت به حدی نامطلوب باشد که حتی در موعد مقرر قانونی هم قادر به پرداخت سود نقدی نباشد، پس از افزایش سرمایه به سهامداران سهام جدید می دهد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اگر وضعیت نقدینگی شرکت به حدی نامطلوب باشد که حتی در موعد مقرر قانونی هم قادر به پرداخت سود نقدی نباشد، پس از افزایش سرمایه به سهامداران سهام جدید می دهد.
گزینه {{1+1}}: در تقسیم سود نقدی به روش درصد ثابتی از سود، سود پرداختی با سود نقدی در نوسان است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در تقسیم سود نقدی به روش درصد ثابتی از سود، سود پرداختی با سود نقدی در نوسان است.
گزینه {{2+1}}: حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد.
گزینه {{3+1}}: در پرداخت سود نقدی می توان گاهی از سود تقسیم نشده سالهای گذشته یا از محل اندوخته‌های احتیاطی استفاده کرد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در پرداخت سود نقدی می توان گاهی از سود تقسیم نشده سالهای گذشته یا از محل اندوخته‌های احتیاطی استفاده کرد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در فرایند تقسیم سود نقدی، کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد.
پاسخ صحیح:
حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اگر وضعیت نقدینگی شرکت به حدی نامطلوب باشد که حتی در موعد مقرر قانونی هم قادر به پرداخت سود نقدی نباشد، پس از افزایش سرمایه به سهامداران سهام جدید می دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در تقسیم سود نقدی به روش درصد ثابتی از سود، سود پرداختی با سود نقدی در نوسان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در پرداخت سود نقدی می توان گاهی از سود تقسیم نشده سالهای گذشته یا از محل اندوخته‌های احتیاطی استفاده کرد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در فرایند تقسیم سود نقدی، کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اگر وضعیت نقدینگی شرکت به حدی نامطلوب باشد که حتی در موعد مقرر قانونی هم قادر به پرداخت سود نقدی نباشد، پس از افزایش سرمایه به سهامداران سهام جدید می دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اگر وضعیت نقدینگی شرکت به حدی نامطلوب باشد که حتی در موعد مقرر قانونی هم قادر به پرداخت سود نقدی نباشد، پس از افزایش سرمایه به سهامداران سهام جدید می دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اگر وضعیت نقدینگی شرکت به حدی نامطلوب باشد که حتی در موعد مقرر قانونی هم قادر به پرداخت سود نقدی نباشد، پس از افزایش سرمایه به سهامداران سهام جدید می دهد. 0
گزینه {{1+1}}: در تقسیم سود نقدی به روش درصد ثابتی از سود، سود پرداختی با سود نقدی در نوسان است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در تقسیم سود نقدی به روش درصد ثابتی از سود، سود پرداختی با سود نقدی در نوسان است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در تقسیم سود نقدی به روش درصد ثابتی از سود، سود پرداختی با سود نقدی در نوسان است. 0
گزینه {{2+1}}: حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد. 0
گزینه {{3+1}}: در پرداخت سود نقدی می توان گاهی از سود تقسیم نشده سالهای گذشته یا از محل اندوخته‌های احتیاطی استفاده کرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در پرداخت سود نقدی می توان گاهی از سود تقسیم نشده سالهای گذشته یا از محل اندوخته‌های احتیاطی استفاده کرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در پرداخت سود نقدی می توان گاهی از سود تقسیم نشده سالهای گذشته یا از محل اندوخته‌های احتیاطی استفاده کرد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در فرایند تقسیم سود نقدی، کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد.
پاسخ شما صحیح است
حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اگر وضعیت نقدینگی شرکت به حدی نامطلوب باشد که حتی در موعد مقرر قانونی هم قادر به پرداخت سود نقدی نباشد، پس از افزایش سرمایه به سهامداران سهام جدید می دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اگر وضعیت نقدینگی شرکت به حدی نامطلوب باشد که حتی در موعد مقرر قانونی هم قادر به پرداخت سود نقدی نباشد، پس از افزایش سرمایه به سهامداران سهام جدید می دهد. 0
گزینه {{1+1}}: در تقسیم سود نقدی به روش درصد ثابتی از سود، سود پرداختی با سود نقدی در نوسان است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در تقسیم سود نقدی به روش درصد ثابتی از سود، سود پرداختی با سود نقدی در نوسان است. 0
گزینه {{2+1}}: حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداقل سود تقسیمی در هر سال باید 10 درصد سود انباشته باشد. 0
گزینه {{3+1}}: در پرداخت سود نقدی می توان گاهی از سود تقسیم نشده سالهای گذشته یا از محل اندوخته‌های احتیاطی استفاده کرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در پرداخت سود نقدی می توان گاهی از سود تقسیم نشده سالهای گذشته یا از محل اندوخته‌های احتیاطی استفاده کرد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}