{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/16 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9704040
مهلت پاسخ: 1397/4/17 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بین قیمت پایانی سهام شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌  در نماد "پترول" در پایان معاملات روزچهارشنبه 20 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136338
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1500 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1500
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1500 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1500
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1400 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1400
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1300 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1300
گزینه {{4+1}}: 1100 تا 1200 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1100 تا 1200
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1100 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1100
پیش بین قیمت پایانی سهام شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136338
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌  در نماد "پترول" در پایان معاملات روزچهارشنبه 20 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1100 تا 1200
پاسخ صحیح:
1100 تا 1200
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1500 39.23 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1500 18.08 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1400 8.34 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1300 2.74 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1100 تا 1200 2.53 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1100 24.99 پاسخ صحیح
پیش بین قیمت پایانی سهام شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136338
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌  در نماد "پترول" در پایان معاملات روزچهارشنبه 20 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1100 تا 1200
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1100 تا 1200
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1500 39.23 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1500 39.23 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1500 39.23
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1500 18.08 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1500 18.08 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1500 18.08
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1400 8.34 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1400 8.34 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1400 8.34
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1300 2.74 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1300 2.74 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1300 2.74
گزینه {{4+1}}: 1100 تا 1200 2.53 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1100 تا 1200 2.53 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1100 تا 1200 2.53
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1100 24.99 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1100 24.99 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1100 24.99
این سوال لغو شده است.

پیش بین قیمت پایانی سهام شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136338
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت گروه پتروشيمي سرمایه گذاری ايرانيان‌  در نماد "پترول" در پایان معاملات روزچهارشنبه 20 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌
توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
1100 تا 1200
پاسخ شما صحیح است
1100 تا 1200
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1500 39.23 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از1500 0
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1500 18.08 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1500 0
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1400 8.34 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1400 0
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1300 2.74 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1201 تا 1300 0
گزینه {{4+1}}: 1100 تا 1200 2.53 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1100 تا 1200 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1100 24.99 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1100 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}