{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/10 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9704024
مهلت پاسخ: 1397/4/11 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

حجم مبنا
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص حجم مبنا صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: معمولا سهامداران با ریسک پذیری بالاتر به سراغ سهم هایی با حجم مبنای بالاتر می روند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: معمولا سهامداران با ریسک پذیری بالاتر به سراغ سهم هایی با حجم مبنای بالاتر می روند.
گزینه {{1+1}}: همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند.
گزینه {{2+1}}: سهم هایی که حجم مبنای بالاتری دارند در اثر وجود آمدن جو مثبت در سهم، به راحتی به سقف قیمت خود در روز می رسند به همین دلیل است که معمولا مورد استقبال سهامداران قرار می گیرند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهم هایی که حجم مبنای بالاتری دارند در اثر وجود آمدن جو مثبت در سهم، به راحتی به سقف قیمت خود در روز می رسند به همین دلیل است که معمولا مورد استقبال سهامداران قرار می گیرند.
گزینه {{3+1}}: در شرکت های بورسی که حجم مبنا دارند، حتی اگر یک برگه سهم در ان معامله شود. قیمت آن می تواند بین 5+ و 5- تغییر نماید. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در شرکت های بورسی که حجم مبنا دارند، حتی اگر یک برگه سهم در ان معامله شود. قیمت آن می تواند بین 5+ و 5- تغییر نماید.
حجم مبنا
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص حجم مبنا صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند.
پاسخ صحیح:
همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: معمولا سهامداران با ریسک پذیری بالاتر به سراغ سهم هایی با حجم مبنای بالاتر می روند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهم هایی که حجم مبنای بالاتری دارند در اثر وجود آمدن جو مثبت در سهم، به راحتی به سقف قیمت خود در روز می رسند به همین دلیل است که معمولا مورد استقبال سهامداران قرار می گیرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در شرکت های بورسی که حجم مبنا دارند، حتی اگر یک برگه سهم در ان معامله شود. قیمت آن می تواند بین 5+ و 5- تغییر نماید. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

شرکت‌های قابل معامله در فرابورس، حجم مبنایی برابر 1 دارند. یعنی زمانی که یک برگ سهم معامله شود، می‌تواند تغییر قیمت %۵± ایجاد کند. همچنین نمادها در روز بازگشایی (بعد از مجمع، بعد از تعدیل، بعد از شفاف سازی و…) با حجم مبنای ۱ بازگشایی می‌شوند. که درواقع استفاده از حجم مبنا باعث جلوگیری از نوسان‌های ساختگی می‌شود.

حجم مبنا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص حجم مبنا صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: معمولا سهامداران با ریسک پذیری بالاتر به سراغ سهم هایی با حجم مبنای بالاتر می روند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: معمولا سهامداران با ریسک پذیری بالاتر به سراغ سهم هایی با حجم مبنای بالاتر می روند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: معمولا سهامداران با ریسک پذیری بالاتر به سراغ سهم هایی با حجم مبنای بالاتر می روند. 0
گزینه {{1+1}}: همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند. 0
گزینه {{2+1}}: سهم هایی که حجم مبنای بالاتری دارند در اثر وجود آمدن جو مثبت در سهم، به راحتی به سقف قیمت خود در روز می رسند به همین دلیل است که معمولا مورد استقبال سهامداران قرار می گیرند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سهم هایی که حجم مبنای بالاتری دارند در اثر وجود آمدن جو مثبت در سهم، به راحتی به سقف قیمت خود در روز می رسند به همین دلیل است که معمولا مورد استقبال سهامداران قرار می گیرند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهم هایی که حجم مبنای بالاتری دارند در اثر وجود آمدن جو مثبت در سهم، به راحتی به سقف قیمت خود در روز می رسند به همین دلیل است که معمولا مورد استقبال سهامداران قرار می گیرند. 0
گزینه {{3+1}}: در شرکت های بورسی که حجم مبنا دارند، حتی اگر یک برگه سهم در ان معامله شود. قیمت آن می تواند بین 5+ و 5- تغییر نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در شرکت های بورسی که حجم مبنا دارند، حتی اگر یک برگه سهم در ان معامله شود. قیمت آن می تواند بین 5+ و 5- تغییر نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در شرکت های بورسی که حجم مبنا دارند، حتی اگر یک برگه سهم در ان معامله شود. قیمت آن می تواند بین 5+ و 5- تغییر نماید. 0
پاسخ تشریحی :

شرکت‌های قابل معامله در فرابورس، حجم مبنایی برابر 1 دارند. یعنی زمانی که یک برگ سهم معامله شود، می‌تواند تغییر قیمت %۵± ایجاد کند. همچنین نمادها در روز بازگشایی (بعد از مجمع، بعد از تعدیل، بعد از شفاف سازی و…) با حجم مبنای ۱ بازگشایی می‌شوند. که درواقع استفاده از حجم مبنا باعث جلوگیری از نوسان‌های ساختگی می‌شود.

این سوال لغو شده است.

حجم مبنا
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص حجم مبنا صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند.
پاسخ شما صحیح است
همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: معمولا سهامداران با ریسک پذیری بالاتر به سراغ سهم هایی با حجم مبنای بالاتر می روند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: معمولا سهامداران با ریسک پذیری بالاتر به سراغ سهم هایی با حجم مبنای بالاتر می روند. 0
گزینه {{1+1}}: همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: همه نمادها بعد از برگزاری مجمع و در روز بازگشایی با حجم مبنای 1 مجاز می شوند. 0
گزینه {{2+1}}: سهم هایی که حجم مبنای بالاتری دارند در اثر وجود آمدن جو مثبت در سهم، به راحتی به سقف قیمت خود در روز می رسند به همین دلیل است که معمولا مورد استقبال سهامداران قرار می گیرند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سهم هایی که حجم مبنای بالاتری دارند در اثر وجود آمدن جو مثبت در سهم، به راحتی به سقف قیمت خود در روز می رسند به همین دلیل است که معمولا مورد استقبال سهامداران قرار می گیرند. 0
گزینه {{3+1}}: در شرکت های بورسی که حجم مبنا دارند، حتی اگر یک برگه سهم در ان معامله شود. قیمت آن می تواند بین 5+ و 5- تغییر نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در شرکت های بورسی که حجم مبنا دارند، حتی اگر یک برگه سهم در ان معامله شود. قیمت آن می تواند بین 5+ و 5- تغییر نماید. 0
پاسخ تشریحی :

شرکت‌های قابل معامله در فرابورس، حجم مبنایی برابر 1 دارند. یعنی زمانی که یک برگ سهم معامله شود، می‌تواند تغییر قیمت %۵± ایجاد کند. همچنین نمادها در روز بازگشایی (بعد از مجمع، بعد از تعدیل، بعد از شفاف سازی و…) با حجم مبنای ۱ بازگشایی می‌شوند. که درواقع استفاده از حجم مبنا باعث جلوگیری از نوسان‌های ساختگی می‌شود.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}