{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/9 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9704020
مهلت پاسخ: 1397/4/10 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت معدني‌ و صنعتي‌ چادرملو
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت معدني‌وصنعتي‌چادرملو در نماد "کچاد" در پایان معاملات روزچهارشنبه 13 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130693
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3390 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3390
گزینه {{1+1}}: 3211 تا 3390 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3211 تا 3390
گزینه {{2+1}}: 3031 تا 3210 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3031 تا 3210
گزینه {{3+1}}: 2851 تا 3030 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2851 تا 3030
گزینه {{4+1}}: 2670 تا 2850 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2670 تا 2850
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2670 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2670
پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت معدني‌ و صنعتي‌ چادرملو
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130693
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت معدني‌وصنعتي‌چادرملو در نماد "کچاد" در پایان معاملات روزچهارشنبه 13 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
3211 تا 3390
پاسخ صحیح:
3211 تا 3390
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3390 24.54 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3211 تا 3390 11.91 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3031 تا 3210 4.87 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2851 تا 3030 3.33 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2670 تا 2850 3.80 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2670 9.41 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت معدني‌ و صنعتي‌ چادرملو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130693
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت معدني‌وصنعتي‌چادرملو در نماد "کچاد" در پایان معاملات روزچهارشنبه 13 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3211 تا 3390
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3211 تا 3390
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3390 24.54 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3390 24.54 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3390 24.54
گزینه {{1+1}}: 3211 تا 3390 11.91 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3211 تا 3390 11.91 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3211 تا 3390 11.91
گزینه {{2+1}}: 3031 تا 3210 4.87 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3031 تا 3210 4.87 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3031 تا 3210 4.87
گزینه {{3+1}}: 2851 تا 3030 3.33 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2851 تا 3030 3.33 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2851 تا 3030 3.33
گزینه {{4+1}}: 2670 تا 2850 3.80 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2670 تا 2850 3.80 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2670 تا 2850 3.80
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2670 9.41 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2670 9.41 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2670 9.41
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شركت معدني‌ و صنعتي‌ چادرملو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130693
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت معدني‌وصنعتي‌چادرملو در نماد "کچاد" در پایان معاملات روزچهارشنبه 13 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟‌(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
3211 تا 3390
پاسخ شما صحیح است
3211 تا 3390
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3390 24.54 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3390 0
گزینه {{1+1}}: 3211 تا 3390 11.91 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3211 تا 3390 0
گزینه {{2+1}}: 3031 تا 3210 4.87 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3031 تا 3210 0
گزینه {{3+1}}: 2851 تا 3030 3.33 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2851 تا 3030 0
گزینه {{4+1}}: 2670 تا 2850 3.80 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2670 تا 2850 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2670 9.41 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2670 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}