{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/9 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9704019
مهلت پاسخ: 1397/4/10 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در نماد "وبانک" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 131757
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3050 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3050
گزینه {{1+1}}: 2931 تا 3050 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2931 تا 3050
گزینه {{2+1}}: 2811 تا 2930 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2811 تا 2930
گزینه {{3+1}}: 2691 تا 2810 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2691 تا 2810
گزینه {{4+1}}: 2570 تا 2690 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2570 تا 2690
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2570 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2570
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 131757
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در نماد "وبانک" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
2570 تا 2690
پاسخ صحیح:
2570 تا 2690
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3050 20.24 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2931 تا 3050 15.40 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2811 تا 2930 9.13 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2691 تا 2810 4.88 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2570 تا 2690 3.56 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2570 3.44 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 131757
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در نماد "وبانک" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2570 تا 2690
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2570 تا 2690
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3050 20.24 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3050 20.24 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3050 20.24
گزینه {{1+1}}: 2931 تا 3050 15.40 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2931 تا 3050 15.40 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2931 تا 3050 15.40
گزینه {{2+1}}: 2811 تا 2930 9.13 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2811 تا 2930 9.13 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2811 تا 2930 9.13
گزینه {{3+1}}: 2691 تا 2810 4.88 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2691 تا 2810 4.88 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2691 تا 2810 4.88
گزینه {{4+1}}: 2570 تا 2690 3.56 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2570 تا 2690 3.56 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2570 تا 2690 3.56
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2570 3.44 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2570 3.44 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2570 3.44
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 131757
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي در نماد "وبانک" در پایان معاملات روز چهارشنبه 13 تیر ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)
‌‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌
‌توضیح: در سوالات پیش بینی تک سهم چنانچه نماد مورد سوال در روز انتهای بازه متوقف باشد، سوال لغوخواهد شد. و اگر در بازه پیش بینی متوقف و مجدد بازگشایی شود، به نحوی که در آخرین روز بازه پیشبینی نماد معامله شود، سوال لغونشده و امتیاز آن لحاظ خواهد شد.

پاسخ شما صحیح است
2570 تا 2690
پاسخ شما صحیح است
2570 تا 2690
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3050 20.24 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3050 0
گزینه {{1+1}}: 2931 تا 3050 15.40 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2931 تا 3050 0
گزینه {{2+1}}: 2811 تا 2930 9.13 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2811 تا 2930 0
گزینه {{3+1}}: 2691 تا 2810 4.88 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2691 تا 2810 0
گزینه {{4+1}}: 2570 تا 2690 3.56 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2570 تا 2690 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2570 3.44 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2570 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}