{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/5 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9704013
مهلت پاسخ: 1397/4/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم خالص ارزش فعلی
سوال :

کدام گزینه در خصوص ارزش فعلی خالص (NPV) صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: از معایب ارزش فعلی خالص می‌توان به این نکته اشاره کرد که ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از معایب ارزش فعلی خالص می‌توان به این نکته اشاره کرد که ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود.
گزینه {{1+1}}: اگر مقدار ارزش فعلی خالص کمتر از صفر باشد، نرخ بازده طرح از حداقل نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و ارزش شرکت پس از اجرای طرح افزایش می یابد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر مقدار ارزش فعلی خالص کمتر از صفر باشد، نرخ بازده طرح از حداقل نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و ارزش شرکت پس از اجرای طرح افزایش می یابد.
گزینه {{2+1}}: در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد.
گزینه {{3+1}}: گزینه اول و سوم پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: گزینه اول و سوم
مفهوم خالص ارزش فعلی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص ارزش فعلی خالص (NPV) صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد.
پاسخ صحیح:
در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: از معایب ارزش فعلی خالص می‌توان به این نکته اشاره کرد که ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر مقدار ارزش فعلی خالص کمتر از صفر باشد، نرخ بازده طرح از حداقل نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و ارزش شرکت پس از اجرای طرح افزایش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گزینه اول و سوم 0 پاسخ صحیح
مفهوم خالص ارزش فعلی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص ارزش فعلی خالص (NPV) صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از معایب ارزش فعلی خالص می‌توان به این نکته اشاره کرد که ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: از معایب ارزش فعلی خالص می‌توان به این نکته اشاره کرد که ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از معایب ارزش فعلی خالص می‌توان به این نکته اشاره کرد که ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود. 0
گزینه {{1+1}}: اگر مقدار ارزش فعلی خالص کمتر از صفر باشد، نرخ بازده طرح از حداقل نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و ارزش شرکت پس از اجرای طرح افزایش می یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اگر مقدار ارزش فعلی خالص کمتر از صفر باشد، نرخ بازده طرح از حداقل نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و ارزش شرکت پس از اجرای طرح افزایش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر مقدار ارزش فعلی خالص کمتر از صفر باشد، نرخ بازده طرح از حداقل نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و ارزش شرکت پس از اجرای طرح افزایش می یابد. 0
گزینه {{2+1}}: در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: گزینه اول و سوم 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: گزینه اول و سوم 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گزینه اول و سوم 0
این سوال لغو شده است.

مفهوم خالص ارزش فعلی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص ارزش فعلی خالص (NPV) صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد.
پاسخ شما صحیح است
در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: از معایب ارزش فعلی خالص می‌توان به این نکته اشاره کرد که ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: از معایب ارزش فعلی خالص می‌توان به این نکته اشاره کرد که ارزش زمانی پول در نظر گرفته نمی شود. 0
گزینه {{1+1}}: اگر مقدار ارزش فعلی خالص کمتر از صفر باشد، نرخ بازده طرح از حداقل نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و ارزش شرکت پس از اجرای طرح افزایش می یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اگر مقدار ارزش فعلی خالص کمتر از صفر باشد، نرخ بازده طرح از حداقل نرخ بازده مورد انتظار بیشتر است و ارزش شرکت پس از اجرای طرح افزایش می یابد. 0
گزینه {{2+1}}: در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در شرایطی که ارزش فعلی خالص همه طرح‌ بزرگتر یا مساوی صفر باشد، طرحی که ارزش فعلی خالص آن بیشتر است پذیرفته خواهد شد. 0
گزینه {{3+1}}: گزینه اول و سوم 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گزینه اول و سوم 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}