{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/4/3 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9704007
مهلت پاسخ: 1397/4/4 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش اقتصادی
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص عوامل اقتصاد کلان صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید خالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید خالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید.
گزینه {{1+1}}: در محاسبه GDP کالا و خدماتی مورد نظر است که به ابتدای چرخه تولید یا ارائه رسیده‌اند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در محاسبه GDP کالا و خدماتی مورد نظر است که به ابتدای چرخه تولید یا ارائه رسیده‌اند.
گزینه {{2+1}}: تراز تجاری نتیجه خالص واردات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تراز تجاری نتیجه خالص واردات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود.
گزینه {{3+1}}: یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود.
دانش اقتصادی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص عوامل اقتصاد کلان صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود.
پاسخ صحیح:
یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید خالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در محاسبه GDP کالا و خدماتی مورد نظر است که به ابتدای چرخه تولید یا ارائه رسیده‌اند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تراز تجاری نتیجه خالص واردات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود. 0 پاسخ صحیح
دانش اقتصادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص عوامل اقتصاد کلان صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید خالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید خالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید خالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید. 0
گزینه {{1+1}}: در محاسبه GDP کالا و خدماتی مورد نظر است که به ابتدای چرخه تولید یا ارائه رسیده‌اند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در محاسبه GDP کالا و خدماتی مورد نظر است که به ابتدای چرخه تولید یا ارائه رسیده‌اند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در محاسبه GDP کالا و خدماتی مورد نظر است که به ابتدای چرخه تولید یا ارائه رسیده‌اند. 0
گزینه {{2+1}}: تراز تجاری نتیجه خالص واردات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: تراز تجاری نتیجه خالص واردات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تراز تجاری نتیجه خالص واردات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. 0
گزینه {{3+1}}: یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود. 0
این سوال لغو شده است.

دانش اقتصادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص عوامل اقتصاد کلان صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود.
پاسخ شما صحیح است
یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید خالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: درآمد سرانه عددی است که از تقسیم تولید خالص داخلی بر جمعیت یک کشور به دست می‌آید. 0
گزینه {{1+1}}: در محاسبه GDP کالا و خدماتی مورد نظر است که به ابتدای چرخه تولید یا ارائه رسیده‌اند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در محاسبه GDP کالا و خدماتی مورد نظر است که به ابتدای چرخه تولید یا ارائه رسیده‌اند. 0
گزینه {{2+1}}: تراز تجاری نتیجه خالص واردات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: تراز تجاری نتیجه خالص واردات یک جامعه اقتصادی است و مانده مثبت نشان‌دهنده صادرات بیشتر و مانده منفی نشان‌دهنده واردات بیشتر خواهد بود. 0
گزینه {{3+1}}: یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یک چرخـه تجاری اصولاً بر اساس بازه‌های رونق یا رکود تعریف می‌شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}